Ανακοίνωση

Συμμετοχή σε Διαδικασία Προσφορών

26 Απριλίου 2018

Συνημμένα Αρχεία

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σε σχέση με τη συμμετοχή της στη διαδικασία προσφορών που διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, αναφορικά με την οποία προέβη σε σχετική ανακοίνωση στις 13 Απριλίου 2018, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Ελληνική Τράπεζα») σημειώνει ότι αξιολογεί πιθανές επιλογές σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε κεφάλαιο για το συγκεκριμένο σκοπό της εν λόγω προτεινόμενης συναλλαγής. Ως προς τούτο, συμμετέχει σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές στην Ελληνική Τράπεζα.


Στο παρόν στάδιο, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί επί του θέματος και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί.
Η Ελληνική Τράπεζα σημειώνει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Επίσης οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που τυχόν χρειαστεί, υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Η Ελληνική Τράπεζα θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις, εάν απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ