Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 16-31 Ιανουαρίου 2023

01 Φεβρουαρίου 2023

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (16-31 Ιανουαρίου 2023) των ΜΑΚ 1 σε μετοχές, δεν έχει λάβει δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία