Ανακοίνωση

Εθελοντική Μετατροπή των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») σε μετοχές της Hellenic Bank Public Company Limited («η Τράπεζα») για την περίοδο 16-31 Ιανουαρίου 2023

01 Φεβρουαρίου 2023

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2022, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την Περίοδο Μετατροπής (16-31 Ιανουαρίου 2023) των ΜΑΚ 2 σε μετοχές, δεν έχει λάβει Δήλωση Εθελοντικής Μετατροπής από οποιoδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 2.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία