Ανακοίνωση

Πληροφόρηση σχετικά με το συνολικό αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου και του Κεφαλαίου Εκδότη

30 Σεπτεμβρίου 2019

Για σκοπούς συμμόρφωσης με το άρθρο 18 των περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 και 2009, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ επισυνάπτει συμπληρωμένο έντυπο με το συνολικό αριθμό των Δικαιωμάτων Ψήφου και του Κεφαλαίου Εκδότη.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία