Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

21 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd,  ο κύριος Ευάγγελος Γεωργίου και η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου στις 20 Ιουνίου 2019 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 26 Ιουνίου 2019, ο κύριος Ευάγγελος Γεωργίου ή εν τη απουσία του η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του/της 83.361.488 δικαιώματα ψήφου της WARGAMING GROUP LIMITED, 850.348 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, 857.142 δικαιώματα ψήφου του Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd  που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 20,61% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την WARGAMING GROUP LIMITED, το Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming Group Ltd, και το Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming Public Co Ltd.

Μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κύριος Ευάγγελος Γεωργίου όσο και η κυρία Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία