Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

24 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η 7Q Financial Services Ltd-Omnibus Account, η 7Q Invest Ltd/Multi Opportunities, η 7Q Retirement Partners, και ο κύριος Ανδρέας Χατζηκύρου, στις 24 Ιουνίου 2019 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 26 Ιουνίου 2019, ο κύριος Ανδρέας Χατζηκύρου  μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 36.320.011 δικαιώματα ψήφου της 7Q Invest Ltd/Multi Opportunities, 347.334 δικαιώματα ψήφου της 7Q Financial Services Ltd-Omnibus Account, και 48.394 δικαιώματα ψήφου της 7Q Retirement Partners που αντιστοιχούν σε συνολικό ποσοστό 8,89% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από τους 7Q Financial Services Ltd-Omnibus Account, 7Q Invest Ltd/Multi Opportunities, και 7Q Retirement Partners.

Μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κύριος Ανδρέας Χατζηκύρου θα παύσει να κατέχει δικαιώματα ψήφου δυνάμει των πιο πάνω πληρεξουσίων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία