Ανακοίνωση

Πληρεξούσιο για εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου εκ μέρους της ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

21 Ιουνίου 2019

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (Ν.190(Ι)2007), ότι η ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, ο κ. Νίκος Μιχαηλάς και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος στις 21 Ιουνίου 2019 ενημέρωσαν τον εκδότη ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 26 Ιουνίου 2019, ο κ. Νίκος Μιχαηλάς ή εν τη απουσία του ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του 86.725.772 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 21,01% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, δυνάμει πληρεξουσίου που του χορηγήθηκε από την ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ.

Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τόσο ο κ. Νίκος Μιχαηλάς όσο και ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος θα παύσουν να κατέχουν δικαιώματα ψήφου δυνάμει του πιο πάνω πληρεξουσίου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Συνημμένα Αρχεία