Ανακοίνωση

Απόσυρση ενδιαφέροντος από τον κ. Κυριάκο Ριρή για διορισμό του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ

25 Ιανουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2021, σχετικά με τις αποφάσεις της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας και, συγκεκριμένα, αναφορικά με την εκλογή του κ. Κυριάκου Ριρή ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι της έχει γνωστοποιηθεί από τον κ. Κ. Ριρή ότι αποσύρει το ενδιαφέρον του για διορισμό του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για προσωπικούς / επαγγελματικούς λόγους. 

​​​​​​​
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Συνημμένα Αρχεία