Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Θεωρούμε ότι η ΕΚΕ είναι διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας μας και της ευθύνης μας προς την κοινωνία. Οι προσπάθειές μας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

Άνθρωποι

Περιβάλλον

Αγορά

Κοινωνία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για εμάς είναι μια διαδικασία η οποία προσδίδει αξία στην Τράπεζα, στους μετόχους της, στο προσωπικό, στους πελάτες και σε ολόκληρη την κοινωνία.

κ. Γιάννης Μάτσης ΑΕΔ
Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η στρατηγική μας για την ΕΚΕ είναι μια κεντρική πτυχή του οράματος και των υπηρεσιών μας.