Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Προστατεύουμε τα χρήματα σας

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (CU) της Ελληνικής Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ιδρύθηκε στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου "Πλαίσιο Αρχών Λειτουργίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης της Δομής, της Εσωτερικής Διακυβέρνησης και Συστήματα εσωτερικού ελέγχου Τράπεζες".

Η CU είναι διοικητικά ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε άλλες μονάδες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση κινδύνων ή λειτουργικές ευθύνες ή λειτουργίες ελέγχου / επιθεώρησης της τράπεζας και αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.


Η Μονάδα υπόκειται σε επανεξέταση από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με τους κινδύνους μέτρησης, καθώς και τον προσδιορισμό, την επαλήθευση και την αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών και κανονισμών εσωτερικού ελέγχου.

Καθήκοντα

την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και ελέγχων για την ταχεία και συνεχή συμμόρφωση του Ομίλου και των θυγατρικών του εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό και των υποκαταστημάτων του με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο σε κάθε χώρα που δραστηριοποιείται,

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των διαδικασιών και των κανονισμών συμμόρφωσης της τράπεζας, την έγκαιρη παρακολούθηση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και, ενδεχομένως, τη διατύπωση προτάσεων για τροποποιήσεις των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών,

την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και την εφαρμογή της Πολιτικής Συμμόρφωσης εντός του Ομίλου

εξασφάλιση συμμόρφωσης με το Νόμο του 2007 για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τις Οδηγίες και εγκυκλίους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του εν λόγω Νόμου.