Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Οδηγία Διαχείρισης Καθυστερήσεων 2015

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εφαρμογή από όλους τους ΕΔΠ αποτελεσματικών και αποτελεσματικών στρατηγικών, πολιτικών, δομών, διαδικασιών και μηχανισμών για τη διαχείριση των καθυστερήσεων και την επίτευξη δίκαιων και βιώσιμων αναδιαρθρώσεων των πιστωτικών διευκολύνσεων των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Διαδικασία διαμεσολάβησης για την αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων

Διαδικασία Διαμεσολάβησης βάσει των διατάξεων για τη σύσταση και τη λειτουργία ενιαίας οντότητας για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών οικονομικής φύσης της νομοθεσίας του 2010 (L.84 (I) / 2010), όπως τροποποιήθηκε από τον L. 125 (Ι) / 2014.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα») εγκαθίδρυσε υπέρ αυτής πίστωση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αρχικά ύψους € 35.000,00 (τριάντα πέντε € εκατ.) και στη συνέχεια € 15.000.000 επιπλέον

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Εγγυητή

Οι πόροι από αυτό το πρόγραμμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των χρηματοδοτικών αναγκών που προκύπτουν από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να παρασχεθούν στο δικαιούχο δάνεια κεφαλαίου κίνησης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.

Διαδικασία επίλυσης διαφορών

Με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 2015, που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (στο εξής «η Οδηγία») δυνάμει του άρθρου 41 του Νόμου περί Επιχειρήσεων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 1997 έως 2015, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ (εφεξής "η Τράπεζα") σας ενημερώνει για τα εξής:

1. Στόχος της εν λόγω οδηγίας

2. Η Τράπεζα, δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ανεξάρτητη εσωτερική διαδικασία επίλυσης διαφορών, η οποία απορρέει από την υποβολή αντιρρήσεων, προσφυγών, αιτημάτων και καταγγελιών σε σχέση με την απόφαση ή παράλειψη ή απόρριψη της Τράπεζας από την Τράπεζα να λάβει απόφαση σχετικά με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη