Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναγνωρίζουμε τον αποφασιστικό ρόλο της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων και την επιτυχία κάθε οργανισμού. Η Υπηρεσία ανθρωπίνου δυναμικού αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση πολιτικών και πρακτικών που οδηγούν στην ανάπτυξη και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ανθρώπινων πόρων του Ομίλου.

Κατάρτηση & Εξέλιξη

Η Ελληνική Τράπεζα δίνει μεγάλη σημασία στις γνώσεις και στις αξίες που θεωρούνται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων και εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα.

Περισσότερα

Αξιολόγηση Απόδοσης

Σε ολόκληρο τον Όμιλο εφαρμόζεται ένα πρωτοποριακό, σύγχρονο και αυτοματοποιημένο, ως επί το πλείστον, σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. Το σύστημα αυτό δίνει έμφαση στον καθορισμό και στην αξιολόγηση στόχων εργασίας και προσωπικής ανάπτυξης και στην αξιολόγηση επαγγελματικών ιδιοτήτων και εργασιακών συμπεριφορών που θεωρούνται σημαντικές για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Η διαδικασία στηρίζεται πρώτιστα σε μια ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία, αναδεικνύοντας και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του θεσμού της αξιολόγησης.

Καίριας σημασίας πληροφόρηση αντλείται μεταξύ άλλων, από το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του Ομίλου, για τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού, για τους δυνατούς τομείς και τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης σε ατομικό επίπεδο, αλλά και για το σχεδιασμό του ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης. Συμβάλλει επίσης στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση, αλλά και στη διασφάλιση της διαχρονικής ύπαρξης ικανών στελεχών σε όλα τα επίπεδα.