Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ («Όμιλος») θέτει ως προτεραιότητά του την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ευαίσθητων ή μη, των πελατών, συναλλασσόμενων, μετόχων κινητών αξιών, μελών του προσωπικού του και ατόμων που αιτούνται πρόσληψη στον Όμιλο («υποκείμενα») σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία αυτών διασφαλίζεται από τις διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ομίλου.