Πολιτικές και κώδικες

Ρυθμιστική Αρχή

Η Ελληνική Τράπεζα ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από την οποία έχει εξασφαλίσει άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες δυνάμει των σχετικών τραπεζικών νόμων της Κύπρου.

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Υποβάλλουμε σε τακτική βάση χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας