Πολιτικές, κώδικες και FATCA

Καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ελληνική Τράπεζα υιοθετεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στηρίζουμε ενεργά τον αγώνα κατά των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνιστούν απειλή για τη φήμη και τις εργασίες μας.

Το άρθρο 60 του Νόμου αναφέρει την υποχρέωση των τραπεζών να εφαρμόζουν διαδικασίες και μέτρα για, μεταξύ άλλων, την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους και τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και την προτιθέμενη φύση της πελατειακής σχέσης. Περαιτέρω, η παράγραφος 54 της Οδηγίας αναφέρει ότι οι τράπεζες πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα στοιχεία ταυτότητας που κατέχουν για τους πελάτες τους και οι πληροφορίες που συνθέτουν το οικονομικό προφίλ των πελατών τους παραμένουν πλήρως ενημερωμένα σε όλη τη διάρκεια της πελατειακής σχέσης.
Παράλειψη ή άρνηση προσκόμισης των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών από πελάτη για την επικαιροποίηση ως προαναφέρεται και ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για προσδιορισμό ταυτότητας πελατών που περιέχονται στο Νόμο και στην Οδηγία, τότε η Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 62(4) του Νόμου και την παράγραφο 57 της Οδηγίας, δεν πραγματοποιεί συναλλαγή μέσω των τραπεζικών λογαριασμών του  εν λόγω πελάτη και θα πρέπει να διακόψει την πελατειακή σχέση και να κλείσει τους λογαριασμούς του, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται, υπό τις περιστάσεις, η υποβολή έκθεσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών/ δραστηριοτήτων στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

​​​​​​​

Σχετικά Αρχεία

FATCA - CRS Διεθνής φορολογική συμμόρφωση

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS). Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για τους λογαριασμούς που τηρούν με την Ελληνική Τράπεζα κάτοικοι χωρών που έχουν υιοθετήσει το CRS.  

Η Κύπρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης. Με βάση τον Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών

(FATCA), οφείλουμε να αποκαλύπτουμε λογαριασμούς που τηρούν με την Ελληνική Τράπεζα πολίτες και εταιρείες των ΗΠΑ. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, ενδέχεται να σου ζητήσουμε να παρέχεις στοιχεία όπως η χώρα διαμονής σου ή ο αριθμός της φορολογικής σου ταυτότητας.   

Είμαστε εγγεγραμμένοι στην κατηγορία FATCA Model 1 IGA. Ο Παγκόσμιος Ενδιάμεσος Αριθμός Ταυτοποίησης (GIIN) μας είναι 7THJLM.00000.LE.196Το FATCA υποχρεώνει τα Πιστωτικά Ιδρύματα να υποβάλλουν στις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές στοιχεία αναφορικά με λογαριασμούς που υπόκεινται σε υποβολή πληροφοριών όπως αυτά καθορίζονται στη διακρατική συμφωνία, για την εφαρμογή  του FATCA.
Το CRS υποχρεώνει τα Πιστωτικά Ιδρύματα που διέπονται από το CRS να υποβάλλουν στις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές στοιχεία αναφορικά με λογαριασμούς που υπόκεινται σε υποβολή πληροφοριών.
Σε περίπτωση που δηλωθεί από πελάτη φορολογική κατοικία εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ δύναται να υποβάλει στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τους λογαριασμούς του εν λόγω πελάτη στις Κυπριακές Φορολογικές Αρχές και οι Κυπριακές Φορολογικές Αρχές δύναται να ανταλλάξουν τέτοιες  πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών στις οποίες μπορεί ο πελάτης να είναι  φορολογικός/οι κάτοικος/οι, νοουμένου ότι οι χώρες αυτές έχουν συνάψει συμφωνίες για ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών  λογαριασμών.


Σχετικά Αρχεία

MiFID

Η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) II τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018. Πρόκειται για επέκταση της αρχικής Οδηγίας MiFID που τέθηκε σε ισχύ το 2007. Έχει ως στόχο να παρέχει μεγαλύτερη προστασία και διαφάνεια στους επενδυτές και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

Ποια προϊόντα καλύπτει;

Η Οδηγία MiFID καλύπτει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μέσα από όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, από μετοχικές αξίες και εμπορεύματα μέχρι ξένο συνάλλαγμα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs).

Πώς λειτουργεί;

H MiFID II εισάγει νέα μέτρα για προστασία των επενδυτών και ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Αυστηρότερα πρότυπα για επενδυτικά προϊόντα
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις δομές των εξόδων, των αμοιβών και των προμηθειών
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση σε εξωχρηματιστηριακές αγορές όπως παράγωγα και ομόλογα.

Τι πρέπει να κάνω;

Η ΜiFID II απαιτεί την τήρηση ενημερωμένων πληροφοριών για όλους τους επενδυτές μας. Έτσι, ίσως χρειαστεί να σου ζητήσουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου γραπτώς και θα σε ενημερώσουμε για το τι χρειαζόμαστε.

Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2)

Η Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) είναι η δεύτερη ρυθμιστική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που στοχεύει στην διασφάλιση της προστασίας των πελατών κατά τις πληρωμές τους για τα δικαιώματα τους κατά τη διάρκεια πληρωμών στην Ευρώπη.

Ρυθμιστική Αρχή

Η Ελληνική Τράπεζα ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από την οποία έχει εξασφαλίσει άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες δυνάμει των σχετικών τραπεζικών νόμων της Κύπρου.

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Υποβάλλουμε σε τακτική βάση χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας