Πολιτικές, κώδικες και FATCA

Καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η Ελληνική Τράπεζα υιοθετεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Στηρίζουμε ενεργά τον αγώνα κατά των εγκληματικών αυτών δραστηριοτήτων, οι οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνιστούν απειλή για τη φήμη και τις εργασίες μας.

FATCA - CRS Διεθνής φορολογική συμμόρφωση

Η Κύπρος έχει υιοθετήσει το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS). Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να αποκαλύπτουμε πληροφορίες για τους λογαριασμούς που τηρούν με την Ελληνική Τράπεζα κάτοικοι χωρών που έχουν υιοθετήσει το CRS.  

Η Κύπρος συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στον τομέα της φορολογικής συμμόρφωσης. Με βάση τον Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Αλλοδαπών Λογαριασμών

(FATCA), οφείλουμε να αποκαλύπτουμε λογαριασμούς που τηρούν με την Ελληνική Τράπεζα πολίτες και εταιρείες των ΗΠΑ. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές, ενδέχεται να σου ζητήσουμε να παρέχεις στοιχεία όπως η χώρα διαμονής σου ή ο αριθμός της φορολογικής σου ταυτότητας.   

Είμαστε εγγεγραμμένοι στην κατηγορία FATCA Model 1 IGA. Ο Παγκόσμιος Ενδιάμεσος Αριθμός Ταυτοποίησης (GIIN) μας είναι 7THJLM.00000.LE.196MiFID

Η Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID) II τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018. Πρόκειται για επέκταση της αρχικής Οδηγίας MiFID που τέθηκε σε ισχύ το 2007. Έχει ως στόχο να παρέχει μεγαλύτερη προστασία και διαφάνεια στους επενδυτές και να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

Ποια προϊόντα καλύπτει;

Η Οδηγία MiFID καλύπτει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και μέσα από όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, από μετοχικές αξίες και εμπορεύματα μέχρι ξένο συνάλλαγμα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs).

Πώς λειτουργεί;

H MiFID II εισάγει νέα μέτρα για προστασία των επενδυτών και ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Αυστηρότερα πρότυπα για επενδυτικά προϊόντα
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις δομές των εξόδων, των αμοιβών και των προμηθειών
  • Μεγαλύτερη διαφάνεια στην τιμολόγηση σε εξωχρηματιστηριακές αγορές όπως παράγωγα και ομόλογα.

Τι πρέπει να κάνω;

Η ΜiFID II απαιτεί την τήρηση ενημερωμένων πληροφοριών για όλους τους επενδυτές μας. Έτσι, ίσως χρειαστεί να σου ζητήσουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου γραπτώς και θα σε ενημερώσουμε για το τι χρειαζόμαστε.

Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2)

Η Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (PSD2) είναι η δεύτερη ρυθμιστική οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που στοχεύει στην διασφάλιση της προστασίας των πελατών κατά τις πληρωμές τους για τα δικαιώματα τους κατά τη διάρκεια πληρωμών στην Ευρώπη.

Ρυθμιστική Αρχή

Η Ελληνική Τράπεζα ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από την οποία έχει εξασφαλίσει άδεια να διεξάγει τραπεζικές εργασίες δυνάμει των σχετικών τραπεζικών νόμων της Κύπρου.

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Υποβάλλουμε σε τακτική βάση χρηματοοικονομικές αναφορές και εκθέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας