Σχέδιο Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (ΠΤαΕ)

Βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση με ευνοϊκά επιτόκια

Για μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών

Με την υποστήριξη του ΕΤΕ


Το ΠΤαΕ συστάθηκε για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 με σκοπό να στηρίξει τους επιλέξιμους δανειολήπτες παρέχοντας τους ενισχυμένη πρόσβαση σε δανειοδότηση με ευνοϊκά επιτόκια.

Οι διευκολύνσεις που λαμβάνουν οι επιλέξιμοι δανειολήπτες επωφελούνται στήριξης από την εγγύηση του ΠΤαΕ, που έχει ιδρυθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) με την οικονομική υποστήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο ΠΤαΕ.

Η χρηματοδότηση ΠΤαΕ συνιστά ενίσχυση που χορηγείται βάσει της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2020) 9237 και ημερομηνία την 14η Δεκεμβρίου 2020.


Περίοδος Ισχύς του Σχεδίου ΠΤαΕ
Τα δάνεια μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο ΠΤαΕ υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δανειακή σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι την 31/12/2022 που είναι η ημερομηνία λήξης ισχύος του προγράμματος.


Οι Επιλέξιμοι Δανειολήπτες πρέπει να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμοι και ικανοί να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Τράπεζας για δανειοδότηση.
Το σχέδιο ΠΤαΕ, απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕC της 6ης Μαΐου 2003) και σε μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, όλα τα κάτω κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν σε επίπεδο ομίλου εταιρειών/ οντότητας:


δεν ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» (κατά την έννοια του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αρ. 651/2014 της 17ης Ιουνίου 2014) πριν από την 31η  Δεκεμβρίου 2019

ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά δεν υπόκεινται σε συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ή δεν έχουν λάβει καμία ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης

δεν υπόκεινται σε κυρώσεις και δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε Περιοριστικά Μέτρα

είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε Συμμετέχον Κράτος-Μέλος της ΕΕ

δεν έχουν συσταθεί ή δεν είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε «μη συμμορφούμενη περιοχή δικαιοδοσίας» 

δεν έχουν καθυστερημένες δόσεις (για περισσότερες από 20 ημέρες) και δεν αθετούν οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση.

δεν δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας που αποκλείονται από τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ισχύουν επίσης περιορισμοί σε σχέση με τη δανειοδότηση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

δεν συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού.

δεν έλαβαν κρατική ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη ή μη συμμορφούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία δεν έχει επιστραφεί

πρέπει να έχουν αξιολογηθεί με τα εσωτερικά μοντέλα αξιολόγησης της Τράπεζας.


Αποκλεισμός δανείων από το ΠΤΕ

Τα δάνεια που κοινοποιούνται στο ΕΤΕ, ως δάνεια που επωφελούνται από το ΠΤαΕ, ενδέχεται στη συνέχεια να αποκλειστούν από το ΕΤΕ μετά από σχετική ειδοποίηση προς την Τράπεζα ή/και από την ίδια την Τράπεζα, λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους του σχεδίου, όπως μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα δάνεια που εξαιρούνται δεν θα επωφελούνται πλέον από το ευνοϊκό επιτόκιο, τηρουμένων των όρων της συμφωνίας δανείου που θα υπογράφεται μεταξύ του δανειολήπτη και της Τράπεζας.