Χρηματοδότηση Κυπριακών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της για στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (“Ελληνική Τράπεζα”) έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (“ΕΤΕπ”) για εξασφάλιση αρχικά ποσού ύψους €35.000.000 (τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ), και ακολούθως επιπρόσθετων ποσών ύψους €15.000.000 (δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ) και €50.000.000 (πενήντα εκατομμύρια ευρώ) τα οποία μαζί με ποσό ύψους €66.700.000 (εξήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ) που έχει/θα διαθέσει η Ελληνική Τράπεζα από δικά της κεφάλαια (συνολικό ποσό €166.700.000), θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται στην Κύπρο στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού και άλλων υπηρεσιών που θα αναληφθούν από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης ("οι Δικαιούχοι»).

Δικαιούχοι
 • Δικαιούχοι
 • Κατηγορίες Επένδυσης
 • Πλεονεκτήματα δανειοδότησης

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για λήψη χρηματοδότησης είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (“SMEs”), με αριθμό προσωπικού που δεν ξεπερνά τα 250 άτομα (πλήρους απασχόλησης) και Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (“MidCaps”), με αριθμό προσωπικού μεταξύ 250 και 3000 ατόμων (πλήρους απασχόλησης), που εδρεύουν στην Κύπρο και το έργο για το οποίο χρηματοδοτούνται βρίσκεται επίσης στην Κύπρο.


Επιλέξιμοι είναι οι Δικαιούχοι που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα με εξαίρεση τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  hellenic-logo-blue-mobile.svg

  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού εξοπλισμού ή εξοπλισμού της αστυνομίας ή υποδομών και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες (π.χ. φυλακές, κρατητήρια  οποιασδήποτε μορφής κλπ) ή παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης των τυχερών παιχνιδιών ή συναφή εξοπλισμό.
  • Δραστηριότητας που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση καπνού ή διανομή εξειδικευμένων προϊόντων καπνού, και δραστηριότητες που διευκολύνουν την χρήση καπνού (π.χ. “αίθουσες καπνιστών”).
  • Δραστηριότητες που αφορούν χρήση ζωντανών ζώων για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς στο βαθμό που η συμμόρφωση με την "Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των Σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για Πειραματικούς και άλλους Επιστημονικούς Σκοπούς» δεν μπορεί να εγγυηθεί.
  • Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και οι οποίες δεν αντισταθμίζονται και/ή δεν αποζημιώνονται.
  • Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά αμφιλεγόμενες ή που απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο (π.χ. έρευνα για την ανθρώπινη κλωνοποίηση)
  • H αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων (“intangible assets”) η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει ή να επιβάλει μια δυνατή θέση στην αγορά για το Δικαιούχο (δηλαδή μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% της σχετικής αγοράς), η αγορά αδειών ή δικαιωμάτων για εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
  • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά αγορά και ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας (“pure real estate development”).
  • Δραστηριότητες που αποτελούν καθαρά χρηματοοικονομικές συναλλαγές (“pure financial transactions”) (π.χ. αγορά μετοχών ή άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος).

  Εξαιρούνται επίσης, οι χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies) καθώς και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing companies).

  Notes:

  Οι πιο πάνω πληροφορίες έχουν ετοιμαστεί από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι σε συνοπτική μορφή και έχουν ληφθεί ή συνταχθεί από πηγές που δόθηκαν από την ΕΤΕπ, αλλά δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια, η πληρότητα ή η ορθότητά τους και ενδέχεται να τροποποιηθούν. Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση/επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Το δε κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, αποτελεί μετάφραση του Αγγλικού κειμένου και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ανακολουθίας μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει. Η χρηματοδότηση για αγορά γης εξαιρείται, εκτός εάν είναι τεχνικώς απαραίτητη για τις επενδύσεις. Χρηματοδότηση της αγοράς αγροτικής γης (“ farmland“) εξαιρείται εντελώς. Για περισσότερη και πληρέστερη πληροφόρηση επικοινωνήστε με τα Κέντρα Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και τα Κέντρα Επιχειρήσεων.

  Κατηγορίες Επένδυσης

  • Αγορά, ανακαίνιση και επέκταση περιουσιακών στοιχείων (tangible assets), εκτός γης.[1]
  • Αγορά ευρεσιτεχνίας/πατεντών ή άδειας όπου θεωρούνται αναγκαίες για την τεχνική εφαρμογή του έργου.
  • Επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, δηλαδή:
  1. Το κόστος ανάπτυξης, σχεδιασμού και χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου
  2. Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, αμοιβές, ακάθαρτοι μισθοί άμεσα συνδεδεμένοι με την έρευνα, την ανάπτυξη και τα στοιχεία ανανέωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
  3. Η δημιουργία δικτύων διανομής στην εγχώρια αγορά ή σε άλλες αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και/ή εμπορικής επωνυμίας, λειτουργικά και εργατικά κόστα)
  • Αλλαγή Γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεδεμένη με το προσωπικό, η οποία επιτρέπει τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας της εν λόγω επιχείρησης. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογής της χρηματοδότησης περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου και ο αγοραστής και η οντότητα προς πώληση αποτελούν επιλέξιμες επιχειρήσεις και η συνολική ανάγκη χρηματοδότησης για τη λειτουργία αυτή δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 Ευρώ (εξαιρουμένων των ιδίων κεφαλαίων). Η απόκτηση επιχειρήσεων κάτω από άλλες συνθήκες από αυτές που περιγράφονται σ’ αυτή την παράγραφο, δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.

  Επιπρόσθετα, κεφάλαια του σχεδίου αυτού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τις επιχειρησιακές δραστηριότητες των Δικαιούχων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μπορούν να δοθούν στους δικαιούχους δάνεια για κεφάλαιο κίνησης, διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.

  Πλεονεκτήματα δανειοδότησης από ΕΤΕπ

  Στους δικαιούχους για λήψη χρηματοδότησης, των οποίων θα έχει εγκριθεί η σχετική αίτηση, θα παραχωρείται από την Τράπεζα ένα οικονομικό πλεονέκτημα (financial advantage) σε σχέση με το επιτόκιο του δανείου. Το οικονομικό πλεονέκτημα αυτό θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 0,75% (εβδομήντα πέντε μονάδες βάσης) ανά έτος (per annum), συγκρινόμενο με το επιτόκιο που θα χρέωνε η Ελληνική Τράπεζα για το ίδιο δάνειο, χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ. Περαιτέρω, στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για Νέους» (όπως περιγράφεται πιο κάτω), θα παραχωρείται επιπλέον 0,50% (πενήντα μονάδες βάσης), ανεβάζοντας το οικονομικό πλεονέκτημα στο 1,25% (εκατόν εικοσιπέντε μονάδες βάσης).

  hellenic-logo-blue-mobile.svg

  Πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για Νέους»

  Μέρος του συνολικού ποσού των €166.700.000 θα χρησιμοποιηθεί για υποστήριξη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Θέσεις Εργασίας για Νέους» της ΕΤΕπ.

  Για να συμμετέχει η Δικαιούχος επιχείρηση στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Ο Δικαιούχος επιβεβαιώνει ότι προσέλαβε στους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να εργοδοτεί τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) (ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) στους επόμενους 6 μήνες), περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δανείου με την Ελληνική Τράπεζα, ή
  2. Ο Δικαιούχος προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση σε νεαρά άτομα, ή πρακτική άσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα για νεαρά άτομα, ή
  3. Ο Δικαιούχος έχει ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολέγιο ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. στη διάρκεια καλοκαιρινών πρακτικών ασκήσεων).

  «νεαρό άτομο» ορίζεται ως το άτομο μεταξύ 15 και 27 χρονών τη στιγμή που επωφελείται του σχετικού γεγονότος (εργοδότηση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).

  Από τους δικαιούχους που πληρούν ένα από τα πιο πάνω κριτήρια, η Ελληνική Τράπεζα θα ζητήσει να υπογράψουν την «Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας για τις Θέσεις Εργασίας για Νέους».