Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Επιχειρηματικών Δανείων

Επιδότηση μέχρι 3.5% του επιτοκίου απο την Κυβέρνηση

Με μέγιστο ποσό τις €800.000 ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης

Επιδότηση μέρους επιτοκίου για 4 χρόνια

Συμμετέχουμε στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια

Στόχος του σχεδίου είναι η κρατική ενίσχυση σε αυτοτελώς εργαζόμενους, MME και μεγάλες επιχειρήσεις, υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19.

To Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 30/06/2021, εντός της Δημοκρατίας, για ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας.

Μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου είναι τα τέσσερα έτη. Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι μέχρι 350 μονάδες βάσης και από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι για:

  • Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - 200 μονάδες βάσης.
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις - 150 μονάδες βάσης

   


Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

(α) Όλες οι μεσαίες και μεγάλες μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019, με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019

(β) όλες οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι προσκομίζουν δήλωση ότι δεν υπόκειντο σε διαδικασία εκκαθάρισης/πτώχευσης, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έλαβαν ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσής κατά την 31/12/2019.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 30/06/2021 μέσω της ΕΤΕπ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. 


Από το σχέδιο εξαιρούνται:

Επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης καθώς και νέα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων.