Απόκτησε τη δική σου κάρτα Mastercard Business σήμερα

Δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο

Απόκτησε τη δική σου κάρτα Mastercard Business σήμερα. Δωρεάν συνδρομή για 1 χρόνο!

Στην Ελληνική Τράπεζα, στηρίζουμε το πάθος σου, τις ιδέες και τους στόχους σου όπως και κάθε επαγγελματικό σου βήμα. Είμαστε δίπλα σου με τις κάρτες Mastercard Business.

Από 28 Νοεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2022, επισκέψου οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας, απόκτησε τη δική σου κάρτα Mastercard Business και επωφελήσου με δωρεάν ετήσια συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.
​​​​​​​

Στηρίζουμε εσένα, για να Ξεκινήσεις Κάτι Ανεκτίμητο.

Όροι Συμμετοχής

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στην εκστρατεία θα συμμετέχουν οι πρώτες πεντακόσιες (500) επιχειρηματικές κάρτες Mastercard (Business Mastercard), πιστωτικές και/ή χρεωστικές, που θα εκδοθούν από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»/«Τράπεζα») κατά την περίοδο 28/11/2022 - 31/12/2022 συμπεριλαμβανομένων.

Η εκστρατεία αφορά την επιστροφή της ετήσιας συνδρομής για τον πρώτο χρόνο για μία καινούρια επιχειρηματική κάρτα Business Mastercard που θα εκδοθεί κατά την περίοδο που αναφέρεται στον όρο 1 πιο πάνω. Σε περίπτωση που εκδοθεί/ούν πέραν από μία καινούρια κάρτα Business Mastercard για τον ίδιο λογαριασμό/ πελάτη, θα επιστραφεί η ετήσια συνδρομή για την κάρτα με το μεγαλύτερο ποσό ετήσιας συνδρομής.

Στο τέλος της περιόδου που αναγράφεται στον όρο 1 πιο πάνω, η ετήσια συνδρομή θα πιστωθεί, ανάλογα με την περίπτωση, στον συνδεδεμένο λογαριασμό χρεωστικής κάρτας ή στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας.

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής θα πιστωθεί στους δικαιούχους εφόσον δεν έχουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα, κατά την ημερομηνία της πίστωσης.

Το ποσό που θα πιστωθεί δεν ανταλλάζεται με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει την εκστρατεία και/ή να παρατείνει τη διάρκειά της (συμπεριλαμβανομένης της λήξης της εκστρατείας, τις ημερομηνίες συμμετοχής στην εκστρατεία και/ή τις ημερομηνίες της πίστωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ελληνικής Τράπεζας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στην εκστρατεία σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων της.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οι ειδικοί Όροι Χρήσης Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.