Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Η Ελληνική Τράπεζα έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στο Σχέδιο Εστία, το οποίο θα μπει σε εφαρμογή σε σύντομό χρονικό διάστημα.

Σκοπός του Σχεδίου, που προσφέρεται για μία και μοναδική φορά, είναι να υπάρξει λύση αναδιάρθρωσης δανείων και να προστατευθούν οι κύριες κατοικίες δανειοληπτών, που θα επιλεχθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι δανειολήπτες, στο τέλος κάθε έτους, θα λαμβάνουν από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χορηγία ίση με το ένα τρίτο (1/3) των δόσεων του δανείου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αποπληρώνουν στην τράπεζά τους τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων δόσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης, ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στην Τράπεζα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα εντός της περιόδου που θα ανακοινωθεί σύντομα. To Σχέδιο παράσχει οικονομική βοήθεια σε δανειολήπτες μεσαίας τάξης με μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα με επιλέξιμη Κύρια Κατοικία.

 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 •  Διαθέσιμα Στοιχεία
 • Στόχος
 • 1

  Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  Για να μπορεί το δάνειό σου να ενταχθεί στο Σχέδιο Εστία χρειάζεται να πληροίς τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Το δάνειο σου να είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πρώτης κατοικίας.
  2. Η αγοραία αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις €350.000.
  3. Τουλάχιστον το 20% του υπολοίπου του συνόλου των πιστωτικών διευκολύνσεων να είναι μη εξυπηρετούμενο για περισσότερες από 90 μέρες.
  4. Να πληροίς συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια σε ό,τι αφορά το ετήσιο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού.
  5. Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού σου να μην υπερβαίνουν, σε τιμές αγοράς, το 80% της αγοραίας αξίας της κύριας κατοικίας, η οποία δεν θα ξεπερνά τις €250.000, με βάση τη διαδικασία εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
  6. Να είσαι Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ε.Ε. από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζες: (α) για μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για σκοπούς υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.
  7. Αν το δάνειό σου έχει τύχει αναδιάρθρωσης μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, δεν μπορείς να ενταχθείς στο Σχέδιο Εστία.
  8. Το επιτόκιο και η περίοδος αποπληρωμής που θα εφαρμοστούν, αναμένεται να καθοριστούν εντός συγκεκριμένων ορίων, βάσει των προνοιών του Σχεδίου Εστία.
  9. Η τελική έγκριση των αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία θα παρέχεται από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες.


  Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του Σχεδίου θα πρέπει να πληρούνται την περίοδο από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης για να ενταχθεί στο Σχέδιο Εστία.

  Η πιο πάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και υπόκειται σε αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, όπως θα ανακοινωθούν από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες.

  Αν δεν πληροίς τα κριτήρια, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να σου προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανείου σου, ανάλογα με την περίπτωση.

 • 2

  Περισσότερες Πληροφορίες

  Αν επιθυμείς να συμμετάσχεις στο Σχέδιο ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις με την εταιρεία διαχείρισης δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd), που είναι υπεύθυνη  για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας, στην τηλεφωνική γραμμή Εστία (τηλ.: 22 690434) ή στο email (cy-estia@aps-holding.com) και στην ακόλουθη διεύθυνση:

  APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

  Αμφιπόλεως 20,

  2025 Λευκωσία,

  Κύπρος

  www.aps-holding.com


  Μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία.

 • 3

  Διαθέσιμα Στοιχεία

  Κατά την επικοινωνία σου μαζί μας θα πρέπει να έχεις διαθέσιμες τις πιο κάτω πληροφορίες:

  1. Όνομα
  2. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
  3. Αριθμό ταυτότητας / αριθμό μητρώου εταιρείας
  4. Αριθμός εγγραφής τίτλου πρώτης κατοικίας
 • 4

  Στόχος

  Η Τράπεζα στοχεύει στην άμεση αξιολόγηση όλων των σχετικών αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε άσκοπες καθυστερήσεις. Καλούμε όλους τους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Σχεδίου Εστία να επικοινωνήσουν μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

Επικοινώνησε μαζί μας για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Εταιρεία Διαχείρισης Δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd)