Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Η Ελληνική Τράπεζα έχει αποφασίσει να συμμετάσχει στο Σχέδιο Εστία, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Σκοπός του Σχεδίου, που προσφέρεται για μία και μοναδική φορά, είναι να υπάρξει λύση αναδιάρθρωσης δανείων και να προστατευθούν οι κύριες κατοικίες δανειοληπτών, που θα επιλεχθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι δανειολήπτες, στο τέλος κάθε έτους, θα λαμβάνουν από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας χορηγία ίση με το ένα τρίτο (1/3) των δόσεων του δανείου τους, υπό την προϋπόθεση ότι αποπληρώνουν στην τράπεζά τους τα δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων δόσεων του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας. Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου Εστία, ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στην Τράπεζα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα εντός της περιόδου 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019. To Σχέδιο παράσχει οικονομική βοήθεια σε δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα με επιλέξιμη Κύρια Κατοικία.

 • Κριτήρια Επιλεξιμότητας 
 • Περισσότερες Πληροφορίες
 •  Διαθέσιμα Στοιχεία
 • Στόχος


Σημαντική ανακοίνωση: Το Σχέδιο Εστία έχει λάβει παράταση. Διαβάστε εδώ τις νέες ημερομηνίες.  


 • 1

  Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  Για να μπορεί το δάνειό σου να ενταχθεί στο Σχέδιο Εστία χρειάζεται να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. Το δάνειο σου να είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη πρώτης κατοικίας με αγοραία αξία μέχρι τις €350.000.

  2. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) του υπολοίπου του συνόλου όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων του δανειολήπτη, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Διαχείρισης Καθυστερήσεων, είχαν καθυστερήσεις για τουλάχιστον τις αμέσως προηγούμενες ενενήντα (90) Ημέρες από την 30η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία.

  3. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:
   - €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα
   - €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα
   - €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
   - €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο
   - €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
   ​​​​​​​- €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.

  4. Τα υπόλοιπα καθαρά οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία του αιτητή δεν θα πρέπει για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2016, 2017 και 2018, να υπερβαίνουν σε τιμές αγοράς το ογδόντα τοις εκατόν (80%) της Αγοραίας Αξίας της Κύριας Κατοικίας, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμησή της, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

  5. Οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις, πέραν είτε των €10.000 είτε του 20% των υπόλοιπων καθαρών οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων του αιτητή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο, τα οποία δεν εξασφαλίζουν οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις του αιτητή, θα πρέπει να καταβληθούν έναντι των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.
   Από τα μετρητά και τις καταθέσεις για τον σκοπό του πιο πάνω υπολογισμού, θα εξαιρούνται αυτά που ανήκουν σε εξαρτώμενα τέκνα του αιτητή ή/και σε τύχον εξαρτώμενα τέκνα του/της συζύγου του αιτητή.

  6. Να είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Ε.Ε. από το 2013 και εντεύθεν. Η συνεχής διαμονή δεν διακόπτεται αν απουσίαζες: (α) για μέχρι ένα (1) μήνα κάθε έτος, (β) για λήψη θεραπείας για σκοπούς υγείας και (γ) προσωρινά για σπουδές.

  7. Το επιτόκιο και η περίοδος αποπληρωμής που θα εφαρμοστούν, έχουν καθοριστεί εντός συγκεκριμένων ορίων, βάσει των προνοιών του Σχεδίου Εστία.

  8. Η τελική έγκριση των αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία θα παρέχεται από τον Αρμόδιο Φορέα (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 01/11/2018, ως διαχειριστής του Σχεδίου).


  Η πιο πάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική, λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία όπως έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες.

  Σημαντικές ημερομηνίες: Διαβάστε εδώ τις νέες ημερομηνίες.  

  • Ο αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη Τράπεζα, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες εντός της χρονικής περιόδου:

  [2 Σεπτεμβρίου 2019 – 15 Νοεμβρίου 2019]

  • Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ελέγχου της βιωσιμότητας η Τράπεζα θα προσφέρει στον αιτητή τυποποιημένη λύση αναδιάρθρωσης σε σχέση με τις μη εξυπηρετούμενες διευκολύνσεις, με προκαθορισμένους όρους όπως προβλέπονται στο Σχέδιο, εντός της χρονικής περιόδου:

  [2 Σεπτεμβρίου 2019 – 16 Δεκεμβρίου 2019]

  Σε περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότι ο αιτητής δεν έχει ικανότητα αποπληρωμής και κρίνει ότι δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα της προσφερόμενης λύσης αναδιάρθρωσης, ο αιτητής δεν θα συμμετέχει στο Σχέδιο και σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα ενημερώνει τον Αρμόδιο Φορέα.

  Ο Αρμόδιος Φορέας θα:

  (α) Εξετάζει και θα επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του αιτητή και

  (β) θα ενημερώνει γραπτώς την Τράπεζα και τον αιτητή για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εντός της χρονικής περιόδου:

  [2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Μαρτίου 2020]

  Αν δεν πληροίς τα κριτήρια, η Τράπεζα είναι διατεθειμένη να σου προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης του δανείου σου, ανάλογα με την περίπτωση.

 • 2

  Περισσότερες Πληροφορίες

  Αν επιθυμείς να συμμετάσχεις στο Σχέδιο ή χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσεις με την εταιρεία διαχείρισης δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd), που είναι υπεύθυνη  για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας, στην τηλεφωνική γραμμή Εστία (τηλ.: 22 690434) ή στο email (cy-estia@aps-holding.com) και στην ακόλουθη διεύθυνση:

  APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

  Αμφιπόλεως 20,

  2025 Λευκωσία,

  Κύπρος

  www.aps-holding.com


  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες  σχετικά με τους τελικούς όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Εστία, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο που έχει δημοσιευθεί από τις αρμόδιες Κυβερνητικές Υπηρεσίες:

  http://mof.gov.cy/gr/χρήσιμες-συνδέσεις/σχέδιο-εστία

 • 3

  Διαθέσιμα Στοιχεία

  Κατά την επικοινωνία σου μαζί μας θα πρέπει να έχεις διαθέσιμες τις πιο κάτω πληροφορίες:

  1. Όνομα
  2. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
  3. Αριθμό ταυτότητας / αριθμό μητρώου εταιρείας
  4. Αριθμός εγγραφής τίτλου πρώτης κατοικίας
 • 4

  Στόχος

  Η Τράπεζα στοχεύει στην άμεση αξιολόγηση όλων των σχετικών αιτήσεων για το Σχέδιο Εστία, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε άσκοπες καθυστερήσεις. Καλούμε όλους τους πελάτες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Σχεδίου Εστία να επικοινωνήσουν μαζί μας το συντομότερο δυνατό.

Επικοινώνησε μαζί μας για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ

Εταιρεία Διαχείρισης Δανείων (APS Debt Servicing Cyprus Ltd)