Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων

Επιδότηση μέχρι 1.5% του επιτοκίου απο την Κυβέρνηση

Για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι €300,000

Επιδότηση μέρους επιτοκίου για 4 χρόνια

Συμμετέχουμε στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια

Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη νοικοκυριών για τη σύναψη δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, υπό μορφή επιδότησης επιτοκίου, ώστε να ενισχυθεί  η οικονομία και κατ’ επέκταση η απασχόληση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά την πανδημία Covid -19. 

Το Σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και συγκεκριμένα την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου). Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης). Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.

Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης για διευθετημένες ή σε ρύθμιση φορολογικές οφειλές και υποχρεώσεις προς τη Κυπριακή Δημοκρατία. (Όχι παλαιότερη των 30 ημερών απο την ημερομηνία της αίτησης) ​​​​​​​