Green Κατοικία

Κάνε την πράσινη επιλογή για το σπίτι σου​​​​​​​

Μάθε τη δόση σου

Κλείσε ραντεβού

Κλείσε προσωπικό ή διαδικτυακό ραντεβού με το κατάστημα της επιλογής σου

Αγορά ή ανέγερση κατοικίας, φιλικής προς το περιβάλλον

Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Έκπτωση στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου

Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

Περισσότερα

Επιτόκιο

Κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Κατηγο΄ριας Α

  • 0.15% έκπτωση στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου

  • Κατοικίες με ενεργειακή απόδοση Κατηγορίας Β

  • 0.10% έκπτωση στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου

Ποσό δανείου

Μέχρι 80% της αξίας της κύριας κατοικίας
​​​​​​​
​​​​​​​Το υπόλοιπο 20% (ίδια συνεισφορά), είτε καταβάλλεται από τον πελάτη σε μετρητά είτε χρηματοδοτείται από την Τράπεζα με επιπρόσθετη υποθήκευση άλλου ακινήτου

Μέγιστη διάρκεια

30 χρόνια ή μέχρι να συμπληρώσει ο δανειολήπτης το 65ο έτος ηλικίας (όποιο επέλθει πρώτα)

Περίοδος χάριτος

Μέχρι 24 μήνες

Πιο πράσινη ενεργειακή απόδοση κατοικίας σε επιβραβεύει με χαμηλότερο επιτόκιο

Στην Ελληνική Τράπεζα επικεντρωνόμαστε στη βιώσιμη χρηματοδότηση και σε δάνεια φιλικά προς το περιβάλλον.

Το δάνειο «Green Κατοικία» είναι η δική σας ευκαιρία για μια περιβαλλοντικά φιλική ζωή.

Αναγνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για ένα βιώσιμο μέλλον, σας προσφέρουμε έκπτωση στο επιτόκιο του στεγαστικού δανείου που θα σας παραχωρηθεί από την Τράπεζα μας.

Χρηματοδοτικές Ανάγκες

  • Αγορά ή ανέγερση κύριας κατοικίας ενεργειακής απόδοσης Κατηγορίας Α ή Β
  • Ανακαίνιση και αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης κύριας κατοικίας σε Κατηγορία Α ή Β

Έκπτωση στο επιτόκιο δανείου

Παραχωρείται έκπτωση στο επιτόκιο στεγαστικού δανείου της Τράπεζας, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ δικαιολογητικά βάσει των εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας. 


Σημειώνεται ότι, το επιτόκιο στεγαστικού δανείου, διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα.

Μάθε τη δόση σου

Περισσότερες Πληροφορίες

Βοήθεια και Υποστήριξη

Χρειάζεσαι βοήθεια; Μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις έχεις. Αλλά προτού το κάνεις, ρίξε μια ματιά στις συχνές ερωτήσεις μας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστώ?

Στοιχεία ταυτοποίησης
•    Δελτίο Ταυτότητας για Υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας
•    Διαβατήριο για αλλοδαπούς
•    Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής (πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφελείας)

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα εισοδήματα σας
Εργαζόμενοι ιδιωτικού/ δημόσιου τομέα
•    Αντίγραφα μισθοδοσίας των τριών τελευταίων μηνών
•    Δικαιολογητικά έγγραφα για οποιοδήποτε άλλο είδος σταθερού εισοδήματος (εφόσον ισχύει)

Αυτοεργοδοτούμενοι/ Ελεύθεροι επαγγελματίες
•    Φορολογική δήλωση ή δήλωση κοινωνικών ασφαλίσεων ή αλλά δικαιολογητικά έγγραφα

Δικαιολογητικά για το χρηματοδοτούμενο ακίνητο/ακίνητο που θα υποθηκευτεί
•    Τίτλος ιδιοκτησίας
•    Πολεοδομική άδεια ή σχετική βεβαίωση από αρχιτέκτονα 
•    Άδεια οικοδομής για ανέγερση ή απόδειξη υποβολής αιτήματος και σχετική υπεύθυνη δήλωση από αρμόδιο επαγγελματία, σε περίπτωση που η άδεια οικοδομής εκκρεμεί
•    Λεπτομερή χρονοδιάγραμμα και ανάλυση κόστους εργασιών υπογεγραμμένο από αρμόδιο επαγγελματία (π.χ. Επιμετρητή Ποσοτήτων, Πολιτικό Μηχανικό)

Απαιτείται εκτίμηση του σχετικού ακινήτου για την οποία πρέπει να προσκομιστούν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Τα πιο πάνω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση αιτήματος σας για δάνειο, είναι ενδεικτικά και δύναται να διαφοροποιηθούν αναλόγως περίπτωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο λειτουργό εξυπηρέτησης σας.

Ποιες είναι οι σχετικές επιβαρύνσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζω?

Για τη χορήγηση του δανείου, η Τράπεζα ενδέχεται να σας χρεώσει έξοδα παραχώρησης δανείου ή/και ετοιμασίας νομικών εγγράφων, αναλόγως του είδους δανείου και ως προνοείται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Για τη σύναψη ενός ενυπόθηκου δανείου καταβάλλονται επίσης έξοδα σε τρίτους και αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται καθώς και έξοδα για ασφάλεια ζωής και κατοικίας.

Επίσης καταβάλλονται έξοδα τα οποία καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν:

•    Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
•    Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων του δανείου και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
•    Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

Τα πιο πάνω έξοδα θα αναφέρονται στα έγγραφα παραχώρησης δανείου και έχετε τη δυνατότητα συμπερίληψης ορισμένων από αυτών, στο ποσό του δανείου