Υπολογιστής Δόσης

 
  •  

Λύση ONE

Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε:

Ενδεικτική Μηνιαία Δόση:

Ενδεικτικό συνολικό πληρωτέο ποσό:

Green Κατοικία

Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε:

Ενδεικτική Μηνιαία Δόση:

Ενδεικτικό συνολικό πληρωτέο ποσό:

Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν, με οποιονδήποτε τρόπο, επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν τον πραγματικό χρόνο χορήγησης της διευκόλυνσης.
1.     Το επιτόκιο που θα σας προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα, μπορεί να διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω αποτελέσματα παρατίθενται ως ενδεικτικά.
2.     Για σκοπούς υπολογισμού ενδεικτικής μηνιαίας δόσης, έχει χρησιμοποιηθεί υποθετικό ετήσιο επιτόκιο δανείου 2,15% (Σύνολο Επιτοκίου) για το δάνειο «Λύση ONE» και αντίστοιχα 2,00% για το δάνειο «Green Κατοικία».
3.     Το Σύνολο Επιτοκίου αποτελείται από το Κύριο Βασικό Επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας και το περιθώριο επιτοκίου για το εν λόγω προϊόν και μεταβάλλεται αναλόγως σε περίπτωση μεταβολής του ενός ή και των δύο αυτών στοιχείων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Κύριο Βασικό Επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας, στις 16/08/2022 ανέρχεται στο 0.05% για τα προϊόντα σε ΕΥΡΩ.
4.     Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο υπερημερίας πέραν του Συνόλου Επιτοκίου σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό.
5.     Στον υπολογισμό του Σ.Ε.Π.Ε. και του Συνολικού Πληρωτέου Ποσού δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τυχόν έξοδα παραχώρησης του δανείου, τυχόν έξοδα νομικών εγγράφων, τα έξοδα εκτίμησης και το τέλος εγγραφής υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο, τα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής και πυρός / σεισμού.
6.     Η σύναψη ασφαλειών και πυρός/ σεισμού κύριας κατοικίας είναι υποχρεωτική. Με τη σύναψη των ασφαλειών αυτών το Σ.Ε.Π.Ε. και το Συνολικό Πληρωτέο Ποσό θα αυξηθεί.
7.     Το Σ.Ε.Π.Ε. έχει υπολογιστεί με βάση το υποθετικό ποσό πίστωσης, την περίοδο πίστωσης, το ενδεικτικό (υποθετικό) συνολικό επιτόκιο δανείου, τα έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις ως αναφέρονται πιο πάνω. Το Σ.Ε.Π.Ε θα μεταβληθεί σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα (δηλαδή το ετήσιο επιτόκιο, την περίοδο πίστωσης, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε εξόδων και επιβαρύνσεων).
8.     Το επιτόκιο και οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου σας δύναται να τροποποιούνται από την Ελληνική Τράπεζα από καιρού εις καιρό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9.     Η παραχώρηση του δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας και η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.