Κυβερνητικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Στεγαστικών Δανείων

Επιδότηση μέχρι 1.5% του επιτοκίου απο την Κυβέρνηση

Για αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας μέχρι €400,000

Επιδότηση μέρους επιτοκίου για 4 χρόνια

Συμμετέχουμε στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια

Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη νοικοκυριών για σύναψη δανείων για σκοπούς  ιδιοκατοίκησης, υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου, ώστε να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου του COVID-19. 

Το Σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια σε φυσικά πρόσωπα εντός της δημοκρατίας που συνάφθηκαν από 1/3/2020  και θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2021  για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και συγκεκριμένα την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας περιλαμβανομένης και της αγοράς του οικοπέδου. Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης). Το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €400.000.

Από το σχέδιο εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης καθώς και οι αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων στεγαστικών δανείων.

Υπολογιστής

Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών
  • Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Στεγαστικών

Ενδεικτικό ΣΕΠΕ:

Ενδεικτική Μηνιαία Δόση (4 Πρώτα Χρόνια):

Ενδεικτική Μηνιαία Δόση μετα τα 4 χρονια:

Ενδεικτικο Συνολικό Πληρωτέο:

Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν, με οποιονδήποτε τρόπο, επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν τον πραγματικό χρόνο χορήγησης της διευκόλυνσης.
1.     Το επιτόκιο που θα σας προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα, μπορεί να διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω αποτελέσματα παρατίθενται ως ενδεικτικά.
2.     Για σκοπούς υπολογισμού ενδεικτικής μηνιαίας δόσης, έχει χρησιμοποιηθεί υποθετικό ετήσιο επιτόκιο δανείου 2,00% (Σύνολο Επιτοκίου).
3.     Το Σύνολο Επιτοκίου αποτελείται από το Κύριο Βασικό Επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας και το περιθώριο επιτοκίου για το εν λόγω προϊόν και μεταβάλλεται αναλόγως σε περίπτωση μεταβολής του ενός ή και των δύο αυτών στοιχείων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το Κύριο Βασικό Επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας, στις 16/08/2021 ανέρχεται στο 0.07% για τα προϊόντα σε ΕΥΡΩ.
4.     Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο υπερημερίας πέραν του Συνόλου Επιτοκίου σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό.
5.     Στον υπολογισμό του Σ.Ε.Π.Ε. και του Συνολικού Πληρωτέου Ποσού δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα χαρτοσήμων για τα έγγραφα της χρηματοδότησης, τυχόν έξοδα παραχώρησης του δανείου, τυχόν έξοδα νομικών εγγράφων, τα έξοδα εκτίμησης και το τέλος εγγραφής υποθήκης (1%) που καταβάλλεται στο Κτηματολόγιο, τα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής και πυρός / σεισμού.
6.     Η σύναψη ασφαλειών και πυρός/ σεισμού κύριας κατοικίας είναι υποχρεωτική. Με τη σύναψη των ασφαλειών αυτών το Σ.Ε.Π.Ε. και το Συνολικό Πληρωτέο Ποσό θα αυξηθεί.
7.     Το Σ.Ε.Π.Ε. έχει υπολογιστεί με βάση το υποθετικό ποσό πίστωσης, την περίοδο πίστωσης, το ενδεικτικό (υποθετικό) συνολικό επιτόκιο δανείου, τα έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις ως αναφέρονται πιο πάνω. Το Σ.Ε.Π.Ε θα μεταβληθεί σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα (δηλαδή το ετήσιο επιτόκιο, την περίοδο πίστωσης, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε εξόδων και επιβαρύνσεων).
8.     Το επιτόκιο και οι δόσεις αποπληρωμής του δανείου σας δύναται να τροποποιούνται από την Ελληνική Τράπεζα από καιρού εις καιρό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
9.     Η παραχώρηση του δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας και η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.