Το ολοκαίνουριο αυτοκίνητό σου σε περιμένει

Ενοικιαγορά Αυτοκινήτου

Μην το ονειρεύεσαι μόνο. Οδήγησέ το.

Μάθε τη δόση σου

Κύρια Χαρακτηριστικά

Σταθερό επιτόκιο

Ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Σταθερή μηνιαία δόση για όλη την διάρκεια

Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη

Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Βγες στο δρόμο με το νέο σου αυτοκίνητο, με σταθερό επιτόκιο, έκπτωση στην ασφάλιση οχήματος κάθε χρόνο και περίοδο αποπληρωμής έως και 7 έτη. Τέρμα τα γκάζια!

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για ενοικιαγορά αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε άμεσα το νέο αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσες με εύκολες διαδικασίες!

  • Σταθερό επιτόκιο
  • Σταθερή μηνιαία δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • 15% (20% για Υβριδικά Αυτοκίνητα) Ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική*
  • Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα
Απαιτείται ελάχιστη προκαταβολή ίση με το 15% της αξίας του αυτοκινήτου.
Η προσφορά ισχύει για καινούρια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης και όρων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
*Ισχύουν όροι. Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει/αλλάξει την εν λόγω προσφορά, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Διάλεξε κατάσταση οχήματος:

Καινούρια Οχήματα
  • Καινούρια Οχήματα
  • Μεταχειρισμένα Οχήματα

Υπολογιστής Δανείου για καινούρια οχήματα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου.

**Το ποσό που θα πληρώσεις εσύ πέραν του δανείου. 

Υπολογιστής Δανείου για μεταχειρισμένα οχήματα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου. Μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία αυτοκινήτου είναι τα 7 χρόνια.

**Το ποσό που θα πληρώσεις εσύ πέραν του δανείου. 

*** Για αυτοκίνητα ηλικίας πέραν των 4 χρονών, η μέγιστη διάρκεια ενοικιαγοράς είναι τα 5 χρόνια.

Σ.Ε.Π.Ε

Μηνιαία Δόση

Συνολικό Πληρωτέο

Προκαταβολή

Αυτή η προσφορά παρέχεται «ως έχει», είναι ενδεικτική και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς καθοδήγησης και σύγκρισης μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται δεσμευτική ή να αντικαθιστούν προσφορά δανείου, αρμόδιες/εξειδικευμένες συμβουλές αλλά ούτε πρέπει να ληφθούν ή να τους γίνει επίκληση ως αν να ήταν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από την Τράπεζα χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, τα ακριβή στοιχεία και πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν κατά τη στιγμή της χορήγησης κάθε παραχώρησης χρηματοδότησης.
Η Ελληνική Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές/εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων τα οποία παρέχονται και/ή παράγονται από τη χρήση του πιο πάνω υπολογισμού και η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτό τον υπολογισμού ή χρήση ή κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος υπολογισμού ή του περιεχομένου του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του υπολογισμού με βάση ή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του υπολογισμού
Η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή πληροφορίες τα οποία παρέχονται από την χρήση του εν λόγω υπολογισμού.
Σnμείωση: Το ΣΕΠΕ είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κάθε μορφής δανειοδότnσης
Το ΣΕΠΕ υπολογίστηκε βάσει του επιτοκίου, της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου και της διάρκειας που έχετε καταγράψει. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αναφορικά με τn χρnματοδότnση. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ και ποσό δόσης δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων, τα οποία ενδέχεται να προστεθούν στην κάθε μnvιαία δόση
Σας συνιστούμε να ζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο ή / και να λάβετε ή να ενημερωθείτε για τη σχετική τιμολόγηση
Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρnση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρnση από τον αιτnτή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελλnvική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, n Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και n Hellenic Alico Life lnsurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτnση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Επίλεξε την ασφαλέστερη διαδρομή.

Ασφάλισε το αυτοκίνητο σου τώρα.

My Account 18-30

Έκπτωση 50% στις χρεώσεις για αγορές από το διαδίκτυο