Το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητό σου σε περιμένει

Ενοικιαγορά Αυτοκινήτου

Μην το ονειρεύεσαι.. Οδήγησέ το.

Μάθε τη δόση σου

Κύρια Χαρακτηριστικά

Σταθερό επιτόκιο

Ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Σταθερή μηνιαία δόση για όλη την διάρκεια

Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη

Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Βγες στο δρόμο με το νέο σου αυτοκίνητο, με σταθερό επιτόκιο, έκπτωση στην ασφάλιση οχήματος κάθε χρόνο και περίοδο αποπληρωμής έως και 7 έτη. Τέρμα τα γκάζια!

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για ενοικιαγορά αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε άμεσα το νέο αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσες με εύκολες διαδικασίες!

  • Σταθερό επιτόκιο
  • Σταθερή μηνιαία δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου
  • 15% Ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική*
  • Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα
Απαιτείται ελάχιστη προκαταβολή ίση με το 15% της αξίας του αυτοκινήτου.
Η προσφορά ισχύει για καινούρια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης και όρων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με οποιοδήποτε κατάστημα της Ελληνικής Τράπεζας.
*Ισχύουν όροι. Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει/αλλάξει την εν λόγω προσφορά, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Διάλεξε κατάσταση αυτοκινήτου:

Καινούργια Αυτοκίνητα
  • Καινούργια Αυτοκίνητα
  • Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα

Υπολογιστής Δανείου για καινούργια αυτοκίνητα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου.

Υπολογιστής Δανείου για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου. Μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία αυτοκινήτου είναι τα 7 χρόνια.

** Για αυτοκίνητα ηλικίας πέραν των 4 χρονών, η μέγιστη διάρκεια ενοικιαγοράς είναι τα 5 χρόνια.

Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε:

Μηνιαία Δόση από:

Ενδεικτικό Συνολικό Πληρωτέο Ποσό:

Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν, με οποιονδήποτε τρόπο, επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν τον πραγματικό χρόνο χορήγησης της διευκόλυνσης.
1.     Το επιτόκιο που θα σας προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα, μπορεί να διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω αποτελέσματα παρατίθενται ως ενδεικτικά.
2.     Για σκοπούς υπολογισμού ενδεικτικής μηνιαίας δόσης, έχει χρησιμοποιηθεί υποθετικό ετήσιο επιτόκιο δανείου (Σύνολο Επιτοκίου).
3.     Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο υπερημερίας πέραν του Συνόλου Επιτοκίου σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό.
4.     Στον υπολογισμό του Σ.Ε.Π.Ε. και του Συνολικού Πληρωτέου Ποσού, έχει συμπεριληφθεί το  δικαίωμα αγοράς (€30,50). Το ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε, ως φαίνεται πιο πάνω, δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν έξοδα παραχώρησης δανείου, τα έξοδα νομικών εγγράφων, τα έξοδα χαρτοσήμανσης για το δάνειο ή τα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής.
5.     Το Σ.Ε.Π.Ε. έχει υπολογιστεί με βάση το υποθετικό ποσό πίστωσης, την περίοδο πίστωσης, το ενδεικτικό (υποθετικό) συνολικό επιτόκιο δανείου, τα έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις ως αναφέρονται πιο πάνω. Το Σ.Ε.Π.Ε θα μεταβληθεί σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα (δηλαδή το ετήσιο επιτόκιο, την περίοδο πίστωσης, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε εξόδων και επιβαρύνσεων).
6.     Η παραχώρηση του δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας και η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.