Το ολοκαίνουριο αυτοκίνητό σου σε περιμένει

Ενοικιαγορά Αυτοκινήτου

Μην το ονειρεύεσαι μόνο. Οδήγησέ το.

Μάθε τη δόση σου

Κύρια Χαρακτηριστικά

Επιτόκιο από 3% (ΣΕΠΕ: 3,17%), βάσει της συνεισφοράς σου

Έκπτωση 15% στο ασφάλιστρο του πρώτου έτους για ασφάλιση του οχήματος από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ

Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Βγες στο δρόμο με το νέο σου αυτοκίνητο, με επιτόκιο που ξεκινά από 3%*, έκπτωση 15% στην ασφάλιση οχημάτων και περίοδο αποπληρωμής έως και 7 έτη. Τέρμα τα γκάζια!

Επωφελήσου από το ειδικό πακέτο προσφοράς*

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για ενοικιαγορά αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε άμεσα το νέο αυτοκίνητο που πάντα επιθυμούσες με εύκολες διαδικασίες! Το πακέτο περιλαμβάνει:

3% Επιτόκιο (ενδεικτικό ΣΕΠΕ 3.17%)

15% Έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου απο την Παγκυπριακή Ασφαλιστική

Ελάχιστη προκαταβολή 25%

Διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 7 έτη**

*Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν μεταξύ 03/09/2018 και 30/10/2019 για καινούρια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης.
**Για αυτοκίνητα ηλικίας πέραν των 4 χρονών, η μέγιστη διάρκεια ενοικιαγοράς είναι τα 5 χρόνια.

Διάλεξε κατάσταση οχήματος:

Καινούρια Οχήματα
  • Καινούρια Οχήματα
  • Μεταχειρισμένα Οχήματα

Υπολογιστής Δανείου για καινούρια οχήματα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου.

**Το ποσό που θα πληρώσεις εσύ πέραν του δανείου. 

Υπολογιστής Δανείου για μεταχειρισμένα οχήματα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου. Μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία αυτοκινήτου είναι τα 7 χρόνια.

**Το ποσό που θα πληρώσεις εσύ πέραν του δανείου. 

*** Για αυτοκίνητα ηλικίας πέραν των 4 χρονών, η μέγιστη διάρκεια ενοικιαγοράς είναι τα 5 χρόνια.

Σ.Ε.Π.Ε

Μηνιαία Δόση

Συνολικό Πληρωτέο

Προκαταβολή

Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν μεταξύ 03/09/2018 και 30/10/2019 για καινούργια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποσύρει την παρούσα προσφορά ανά πάσα στιγμή. 1. Αυτή η προσφορά παρέχεται «ως έχει», είναι ενδεικτική και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς καθοδήγησης και σύγκρισης μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται δεσμευτική ή να αντικαθιστούν προσφορά δανείου, αρμόδιες/εξειδικευμένες συμβουλές αλλά ούτε πρέπει να ληφθούν ή να τους γίνει επίκληση ως αν να ήταν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από την Τράπεζα χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, τα ακριβή στοιχεία και πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν κατά τη στιγμή της χορήγησης κάθε παραχώρησης χρηματοδότησης. 2. Η Ελληνική Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές/εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων τα οποία παρέχονται και/ή παράγονται από τη χρήση του πιο πάνω υπολογισμού και η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτό τον υπολογισμού ή χρήση ή κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος υπολογισμού ή του περιεχομένου του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του υπολογισμού με βάση ή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του υπολογισμού. 3. Η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή πληροφορίες τα οποία παρέχονται από την χρήση του εν λόγω υπολογισμού.  4. Το ενδεικτικό ΣΕΠΕ 3,17% έχει υπολογιστεί για καινούριο αυτοκίνητο αξίας €16.000 με προκαταβολή €4.000 και διάρκεια αποπληρωμής 84 μήνες σε ίσες μηνιαίες δόσεις των €158,85. Το ΣΕΠΕ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αναφορικά με τn χρnματοδότnση. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ και ποσό δόσης δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων, τα οποία ενδέχεται να προστεθούν στην κάθε μnvιαία δόση. Σnμείωση: Το ΣΕΠΕ είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κάθε μορφής δανειοδότnσης. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής ενοικίων (installments), θα καταβληθεί τόκος ίσος με το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας, πλέον περιθώριο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ενοικιαγοράς. 5. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώνει τόκους υπερημερίας, πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ελληνικής Τράπεζας, σε οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ποσό. Σας συνιστούμε να ζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο ή / και να λάβετε ή να ενημερωθείτε για τη σχετική τιμολόγηση. 6. Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρnση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρnση από τον αιτnτή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελλnvική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, n Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και n Hellenic Alico Life lnsurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτnση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πίνακας Επιτοκίων

Κατάθεση (Συμβολή)Μεταχειρισμένα ΟχήματαΚαινούρια Οχήματα
25% - 34.99%5.00%3%*
≥ 35%3.90%3%*

*Ειδική Προσφορά που ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν μεταξύ 03/09/2018 και 30/10/2019 για καινούρια αυτοκίνητα.

Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Επίλεξε την ασφαλέστερη διαδρομή.

Ασφάλισε το αυτοκίνητο σου τώρα.

My Account 18-30

Έκπτωση 50% στις χρεώσεις για αγορές από το διαδίκτυο