Η πράσινη επιλογή στην οδήγησή σου!

Ενοικιαγορά Green Αυτοκινήτου


Καινούργια ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα

Κλείσε ραντεβού

Κλείσε προσωπικό ή διαδικτυακό ραντεβού με το κατάστημα της επιλογής σου

Κύρια Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά & Υβριδικά αυτοκίνητα

Χαμηλότερο Επιτόκιο

20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου

Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα

Ανακάλυψε αν σου ταιριάζει

Κάνε την πράσινη επιλογή στην οδήγησή σου και επωφελήσου με χαμηλότερο επιτόκιο και έκπτωση στην ασφάλιση του οχήματος σου.

Η Ελληνική Τράπεζα σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για ενοικιαγορά Green αυτοκινήτου με σημαντικά ωφελήματα. Απόκτησε σήμερα το δικό σου, καινούργιο Ηλεκτρικό ή Υβριδικό αυτοκίνητο, εύκολα και απλά!

  • Χαμηλότερο Επιτόκιo
  • Σταθερό επιτόκιο
  • Σταθερή μηνιαία δόση
  • Μέχρι 7 χρόνια διάρκεια αποπληρωμής
  • Χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα
  • Χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής
  • 20% Ετήσια έκπτωση στην ασφάλεια υβριδικού αυτοκινήτου από την Παγκυπριακή Ασφαλιστική
Καινούργιο Green Αυτοκίνητο
  • Καινούργιο Green Αυτοκίνητο

Υπολογιστής Δανείου για καινούργια Green αυτοκίνητα

*Η συνολική τιμή του αυτοκινήτου.

Ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε:

Μηνιαία Δόση από:

Συνολικό Πληρωτέο Ποσό:

Τα υπό αναφορά δεδομένα είναι ενδεικτικά, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν συνιστούν, με οποιονδήποτε τρόπο, επαγγελματική συμβουλή. Οι ακριβείς αριθμοί δυνατόν να διαφέρουν τον πραγματικό χρόνο χορήγησης της διευκόλυνσης.
1.     Το επιτόκιο που θα σας προσφέρει η Ελληνική Τράπεζα, μπορεί να διαφέρει βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται και εφαρμόζονται από την Ελληνική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, τα πιο πάνω αποτελέσματα παρατίθενται ως ενδεικτικά.
2.     Για σκοπούς υπολογισμού ενδεικτικής μηνιαίας δόσης, έχει χρησιμοποιηθεί υποθετικό ετήσιο επιτόκιο δανείου (Σύνολο Επιτοκίου).
3.     Η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώσει τόκο υπερημερίας πέραν του Συνόλου Επιτοκίου σε οποιοδήποτε καθυστερημένο ποσό.
4.     Στον υπολογισμό του Σ.Ε.Π.Ε. και του Συνολικού Πληρωτέου Ποσού, έχει συμπεριληφθεί το  δικαίωμα αγοράς (€30,50). Το ενδεικτικό Σ.Ε.Π.Ε, ως φαίνεται πιο πάνω, δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν έξοδα παραχώρησης δανείου, τα έξοδα νομικών εγγράφων, τα έξοδα χαρτοσήμανσης για το δάνειο ή τα ασφάλιστρα για τις ασφάλειες ζωής.
5.     Το Σ.Ε.Π.Ε. έχει υπολογιστεί με βάση το υποθετικό ποσό πίστωσης, την περίοδο πίστωσης, το ενδεικτικό (υποθετικό) συνολικό επιτόκιο δανείου, τα έξοδα και άλλες επιβαρύνσεις ως αναφέρονται πιο πάνω. Το Σ.Ε.Π.Ε θα μεταβληθεί σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα (δηλαδή το ετήσιο επιτόκιο, την περίοδο πίστωσης, το ύψος και τη συχνότητα καταβολής των δόσεων και οποιωνδήποτε εξόδων και επιβαρύνσεων).
6.     Η παραχώρηση του δανείου υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών εξασφαλίσεων προς όφελος της Ελληνικής Τράπεζας και η Ελληνική Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση σύμφωνα με την εκάστοτε δανειοδοτική πολιτική της.