Χρηματοδοτική Λύση ΔΥΟ

Καταναλωτικό Δάνειο

Κύρια Χαρακτηριστικά

Δάνειο για Κάλυψη Προσωπικών Αναγκών

Μεγάλη Διάρκεια Αποπληρωμής

Ιδανικό για Αυξημένη Ρευστότητα και Καλύτερο Έλεγχο των Οικονομικών σου

Για κάθε σας προσωπική ανάγκη περιλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων οφειλών και της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών προσφέρουμε λύσεις δανεισμού που παρέχουν προνομιακή τιμολόγηση αναλόγως της αξίας της εξασφάλισής σας

Χρηματοδοτικές ανάγκες

  • Οποιαδήποτε προσωπική ή έκτακτη οικονομική ανάγκη
  • Αγορά καταναλωτικών αγαθών
  • Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών
Η χρηματοδότηση δίνεται βάσει αξίας εμπράγματης εξασφάλισης, άλλης από την κύρια κατοικία

Μάθε τη δοση σου