Υπολογιστής Ενοικιαγοράς Αυτοκινήτου

Διάλεξε την κατάσταση του αυτοκινήτου:

Καινούριο
  • Καινούριο
  • Μεταχειρισμένο

Σ.Ε.Π.Ε

Μηνιαία Δόση

Συνολικό Πληρωτέο

Προκαταβολή

Η προσφορά ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν απο 03/09/2018 μέχρι 31/12/2018 για καινούργια αυτοκίνητα. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα τυγχάνουν άλλης τιμολόγησης. 1. Αυτή η προσφορά παρέχεται «ως έχει», είναι ενδεικτική και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς καθοδήγησης και σύγκρισης μόνο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται δεσμευτική ή να αντικαθιστούν προσφορά δανείου, αρμόδιες/εξειδικευμένες συμβουλές αλλά ούτε πρέπει να ληφθούν ή να τους γίνει επίκληση ως αν να ήταν οικονομικές ή επαγγελματικές συμβουλές. Όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από την Τράπεζα χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, τα ακριβή στοιχεία και πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν κατά τη στιγμή της χορήγησης κάθε παραχώρησης χρηματοδότησης. 2. Η Ελληνική Τράπεζα δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ρητές ή σιωπηρές/εξυπακουόμενες παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια, χρησιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, υπολογισμών ή αποτελεσμάτων τα οποία παρέχονται και/ή παράγονται από τη χρήση του πιο πάνω υπολογισμού και η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) σχετικά με οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με αυτό τον υπολογισμού ή χρήση ή κατάχρηση ή αδυναμία χρήσης του παρόντος υπολογισμού ή του περιεχομένου του ή οποιοδήποτε μέρος αυτού ή οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη οποιουδήποτε χρήστη του υπολογισμού με βάση ή σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του υπολογισμού. 3. Η Ελληνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου ή/και αξιωματούχου ή/και αντιπροσώπου της, ρητά αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για λάθη και/ή παραλείψεις σχετικά με τα αποτελέσματα ή πληροφορίες τα οποία παρέχονται από την χρήση του εν λόγω υπολογισμού.  4. Το ενδεικτικό ΣΕΠΕ 3,17% έχει υπολογιστεί για καινούριο αυτοκίνητο αξίας €16.000 με προκαταβολή €4.000 και διάρκεια αποπληρωμής 84 μήνες σε ίσες μηνιαίες δόσεις των €158,85. Το ΣΕΠΕ δύναται να μεταβληθεί ανάλογα με το ύψος της προκαταβολής. Δεν χρεώνονται οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα αναφορικά με τn χρnματοδότnση. Στο πιο πάνω ΣΕΠΕ και ποσό δόσης δεν περιλαμβάνονται τα κόστη των ασφαλίστρων, τα οποία ενδέχεται να προστεθούν στην κάθε μnvιαία δόση. Σnμείωση: Το ΣΕΠΕ είναι το ποσοστό που σας επιτρέπει να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της κάθε μορφής δανειοδότnσης. Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής ενοικίων (installments), θα καταβληθεί τόκος ίσος με το εκάστοτε Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας, πλέον περιθώριο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ενοικιαγοράς. 5. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να χρεώνει τόκους υπερημερίας, πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της Ελληνικής Τράπεζας, σε οποιοδήποτε ληξιπρόθεσμο ποσό. Σας συνιστούμε να ζητήσετε ανεξάρτητη επαγγελματική συμβουλή σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο ή / και να λάβετε ή να ενημερωθείτε για τη σχετική τιμολόγηση. 6. Απαραίτητες εξασφαλίσεις: Η παραχώρnση της χρηματοδότησης υπόκειται στη λήψη ικανοποιητικών προς την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων) και την εκχώρnση από τον αιτnτή απλής ασφάλειας ζωής καθώς και ασφάλειας μηχανοκινήτου. Η Ελλnvική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, n Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και n Hellenic Alico Life lnsurance Company Ltd δύνανται κατά την απόλυτη κρίση τους να απορρίψουν οποιανδήποτε αίτnση σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική τους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πίνακας Επιτοκίων

Κατάθεση (Συμβολή)Μεταχειρισμένα ΟχήματαΚαινούρια Οχήματα
25% - 34.99%5.00%3%*
≥ 35%3.90%3%*

*Ειδική Προσφορά που ισχύει για αιτήσεις που θα εγκριθούν μεταξύ 03/09/2018 και 30/10/2019 για καινούρια αυτοκίνητα.