Καμπάνια Ανανέωσης Άδειας Κυκλοφορίας

Διαγωνισμός Τραπεζοασφαλειών

16 τυχεροί θα κερδίσουν κουπόνι αξίας €100 για αγορά βενζίνης.

Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος πελάτες οι οποίοι:​​​​​​​

  • θα ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή από μόνοι τους μέσω  της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας και 
  • θα συνάψουν το ασφαλιστικό συμβόλαιο «Σχέδιο Σύνταξης Θανάτου από Ατύχημα»

Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι τις 28/02/2020.

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Ελληνική Τράπεζα») και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd («η Hellenic Alico») διοργανώνουν διαγωνισμό βάσει του οποίου οι πελάτες που θα ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή από μόνοι τους μέσω  της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας και θα συνάψουν ασφαλιστικό συμβόλαιο για το «Σχέδιο Σύνταξης Θανάτου από Ατύχημα» («το Συμβόλαιο») με την Hellenic Alico, κατά την περίοδο 07/01/2020 μέχρι 28/02/2020 συμπεριλαμβανομένων, θα συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση με την οποία 16 τυχεροί, θα κερδίσουν κουπόνι αξίας €100 έκαστος για καύσιμα κίνησης, από τις εταιρείες Petrolina και EKO («ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους πιο κάτω Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ( «οι Όροι»). 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας

Η διάρκεια του Διαγωνισμού θα είναι από την 07/01/2020 μέχρι την 28/02/2020 συμπεριλαμβανομένων.

Στο Διαγωνισμό θα συμμετέχουν αυτόματα όλοι οι πελάτες που θα ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή από μόνοι τους μέσω της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας και θα συνάψουν το Συμβόλαιο με την Hellenic Alico κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ως ανωτέρω αναφέρεται.

Κάθε Συμβόλαιο ισούται με μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Κατά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, 16 τυχεροί θα κερδίσουν κουπόνι αξίας €100 έκαστος για καύσιμα κίνησης από τις εταιρείες Petrolina και EKO. Τα κουπόνια θα προσφέρει η Hellenic Alico στους νικητές.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην κλήρωση είναι όπως το Συμβόλαιο παραμείνει σε ισχύ ένα μήνα μετά το τέλος της διάρκειας του Διαγωνισμού, δηλαδή έως την 31/03/2020.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Τράπεζας και της Hellenic Alico. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2020 από λειτουργούς της Ελληνικής Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Τραπεζοασφαλειών, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία της ίδιας αξίας της Ελληνικής Τράπεζας ή/και της Hellenic Alico.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή Hellenic Alico και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτών, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα των κουπονιών των εταιρειών Petrolina και ΕΚΟ.

Οι κάτοχοι Συμβολαίων που έχουν κερδίσει θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Ελληνική Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα και η Hellenic Alico έχουν το δικαίωμα παραχώρησης του βραβείου στον πρώτο επιλαχόντα.

Η Ελληνική Τράπεζα και η Hellenic Alico διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους και ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσουν ή/και να ακυρώσουν το Διαγωνισμό ή/και να παρατείνουν  τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, των ημερομηνιών συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την ημερομηνία της κλήρωσης), ως επίσης και να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης ή/και τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα και η Hellenic Alico θα ενημερώσουν το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Τράπεζας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων Όρων και αποποίηση του δικαιώματος καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως ή του δικαιώματος οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας και/ή της Hellenic Alico.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.hellenicbank.com/insurance.