UEFA Champions League


Ζήσε την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία του UEFA Champions League…από τον καναπέ του σπιτιού σου!

Κάνε τις αγορές σου με κάρτες Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας από 28/04/22 μέχρι 15/05/22  και διεκδίκησε 1 από τα 10 πακέτα που περιλαμβάνουν:

  • Τηλεόραση 55”
  • Soundbar 5.1
Τα πακέτα είναι προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.

Όροι Συμμετοχής

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και όλοι οι Ειδικοί Όροι Χρήσης των Τραπεζικών Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας.

Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι κάτοχοι καταναλωτικών χρεωστικών και/ή πιστωτικών καρτών Mastercard («Κάρτες») της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ ( «Τράπεζα»), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και θα χρησιμοποιήσουν τις Κάρτες τους κατά την περίοδο 28/04/2022 μέχρι τις 15/05/2022 συμπεριλαμβανομένων («Περίοδος του Διαγωνισμού»). Εταιρικές κάρτες (Business cards) δεν περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό.

Κάθε συναλλαγή με τις Κάρτες κατά την Περίοδο του Διαγωνισμού, ισούται με μία συμμετοχή στην κλήρωση.

Συναλλαγή θα θεωρείται η χρήση της κάρτας σε τερματικά στο σημείο πώλησης (POS) καθώς και σε διαδικτυακές πληρωμές σε εμπόρους. Σε περίπτωση επιστροφής ολόκληρου ή μέρους του ποσού οποιασδήποτε συναλλαγής ως προαναφέρεται, η συναλλαγή (πληρωμή/αγορά) δεν θα υπολογίζεται στην κλήρωση.

Οποιοδήποτε είδος συναλλαγής με Κάρτα (ανάληψη μετρητών, μεταφορά χρημάτων, κατάθεση κλπ.) σε ΑΤΜ ή μέσω τραπεζικών καταστημάτων δεν θεωρούνται συναλλαγές για τους σκοπούς του διαγωνισμού αυτού και δεν θα υπολογίζονται στην κλήρωση.

Μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού θα κληρωθούν 10 άτομα, που θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν τα πιο κάτω δώρα:

   • Μία τηλεόραση 55 ιντσών

   • Ένα Soundbar 5.1

νοουμένου ότι απαντήσουν σωστά σε μία ερώτηση που θα τους γίνει τηλεφωνικώς από λειτουργό την Τράπεζα. Απαντώντας σωστά ο νικητής θα ειδοποιηθεί από την Τράπεζα για το πως/από που θα παραλάβει τα δώρα του, ενώ σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης δεν θα δικαιούνται τα δώρα και αυτά θα προσφέρονται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί μετά το τέλος της Περιόδου του Διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών της Τράπεζας, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται τα δώρα εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές και/ή άλλες υποχρεώσεις έναντι την Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Οι νικητές θα πρέπει να ζητήσουν το δώρο από το κατάστημα του προμηθευτή του δώρου, που θα σας δοθεί από την Τράπεζα, εντός ενός (1ος) μηνός από την ημερομηνία που η Τράπεζα ειδοποίησε σχετικά τον νικητή ως προνοείται στην παράγραφο 5 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, διαφορετικά θα προσφερθούν στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα θα επικοινωνήσει τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας) του κάθε νικητή στο κατάστημα του προμηθευτή του δώρου που θα σας δοθεί από την Τράπεζα, για σκοπούς ταυτοποίησης του νικητή από το κατάστημα κατά την παράδοση των δώρων.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο δώρο ή τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων ή για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τυχερός αρνηθεί να παραλάβει τα δώρα του για οποιοδήποτε λόγο, ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση, ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τα δώρα στον επόμενο  επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση και θα πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένου τη λήξη του διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο διαγωνισμό και/ή την ημερομηνία της κλήρωσης) κατά την απόλυτη κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης ως αναφέρεται πιο πάνω, η Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται η Τράπεζα τα προσωπικά δεδομένα των νικητών βρίσκονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής.

Επιπρόσθετα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, ισχύουν και οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας και οποιοιδήποτε επιμέρους  Όροι Χρήσης Καρτών της Τράπεζας.