Διαγωνισμός για αγορά νέου Συμβολαίου Ασφάλειας Κατοικίας

Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια του Διαγωνισμού θα παραταθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022. Όλοι οι υπόλοιποι Όροι παραμένουν σε ισχύ.


Με αγορά νέου Συμβολαίου Κατοικίας Ιδιωτών/Basic/Plus της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής:

10 τυχεροί διεκδικούν δωροεπιταγές €1000 ο κάθε ένας, για έπιπλα και αξεσουάρ κατοικίας

Ο διαγωνισμός ισχύει από τις 11/10/2021 μέχρι τις 03/12/2021.

Περισσσότερες πληροφορίες στο 8000 9999. 


Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.


Κάτοχος άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών Γενικού Κλάδου.
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 66, 1095 Λευκωσία Κύπρος
www.pancyprianinsurance.com

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («η Ελληνική Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό κατά τον οποίο οι πελάτες που θα συνάψουν Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών ή Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών Basic ή Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών Plus της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ  («η Παγκυπριακή») κατά την περίοδο 11/10/2021 - 03/12/2021 θα συμμετέχουν σε κλήρωση με την οποία 10 τυχεροί θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή για αγορά επίπλων/αξεσουάρ για την κατοικία τους («ο Διαγωνισμός»)  σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής ( «οι Όροι»).

Εφαρμόζονται οι Βασικοί Όροι Χρήσης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας

Στο Διαγωνισμό θα συμμετέχουν όλοι οι πελάτες που θα συνάψουν νέο Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών ή Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών Basic ή Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών Plus με την Παγκυπριακή («το Συμβόλαιο») κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος αρχίζει από τις 11/10/2021 και λήγει στις 03/12/2021 συμπεριλαμβανομένων.

Κάθε Συμβόλαιο ισούται με μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

Κατά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού 10 τυχεροί που θα συνάψουν νέο Συμβόλαιο Κατοικίας Ιδιωτών ή Κατοικίας Ιδιωτών Basic ή Κατοικίας Ιδιωτών Plus θα κερδίσουν από μια δωροεπιταγή αξίας €1,000 για αγορά επίπλων/αξεσουάρ για την κατοικία τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως το Συμβόλαιο παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 07/01/2022.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Ελληνικής Τράπεζας και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2022 από λειτουργούς της Ελληνικής Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Τραπεζοασφαλειών υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα βραβεία δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό ποσό από τον προμηθευτή ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, της Ελληνικής Τράπεζας ή/και της Παγκυπριακής.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή  Παγκυπριακή και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτών για οποιοδήποτε ελάττωμα και/ή τυχόν δυσλειτουργία ή για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση των βραβείων που θα δοθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η Ελληνική Τράπεζα και/ή Παγκυπριακή και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτών δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των βραβείων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Οι κάτοχοι Συμβολαίων που έχουν κληρωθεί θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την Ελληνική Τράπεζα και θα πρέπει να απαντήσουν ορθά σε μια ερώτηση που θα τους γίνει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας για να κερδίσουν τη δωροεπιταγή.

Σε περίπτωση που ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση δεν αποδεχτεί το βραβείο ή απαντήσει λάθος στην ερώτηση ή αποκλειστεί σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, ή οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για πέντε (5) συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα και η Παγκυπριακή έχουν το δικαίωμα παραχώρησης του βραβείου στον πρώτο επιλαχόντα της κλήρωσης, εφόσον απαντήσει σωστά στην ερώτηση και αποδεχθεί το βραβείο.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένης της λήξης του Διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και/ή τις ημερομηνίες της κλήρωσης) κατά την κρίση της, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας  σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου.

Οι Όροι ισχύουν και εφαρμόζονται με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ελληνικής Τράπεζας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων.