Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας


Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας & 15% συνολική έκπτωση* στο ετήσιο ασφάλιστρο για αγορά Συμβολαίου Οχημάτων της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής

Την προσφορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής θα δικαιούνται πελάτες οι οποίοι θα ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας ή από μόνοι τους μέσω της ιστοσελίδας της JCC με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα της Ελληνικής Τράπεζας.

* Η προσφορά ισχύει από τις 07/01/2021-18/03/2021 για νέα συμβόλαια και με προϋπόθεση πληρωμής ασφαλίστρου με εντολή άμεσης χρέωσης.
Σημαντικές Πληροφορίες
Τα ασφαλιστικά προγράμματα "Συμβόλαιο Οχημάτων Ιδιωτών" και "Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος" σχεδιάστηκαν και παρέχονται από την ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔ, Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 66, 1095 Λευκωσία, Κύπρος.
Οι πληροφορίες είναι συνοπτικές και δεν αποτελούν, ούτε αντικαθιστούν την προσυμβατική ενημέρωση των προγραμμάτων "Συμβόλαιο Οχημάτων Ιδιωτών" και "Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος" οι οποίες βρίσκονται στη διάθεσή σας στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και στα γραφεία της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής.

Όροι και Προϋποθέσεις

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Ελληνική Τράπεζα») και η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ  («η Παγκυπριακή») διοργανώνουν εκστρατεία προώθησης Συμβολαίου Οχημάτων Ιδιωτών ή Συμβολαίου Μηχανοκίνητου Οχήματος της Παγκυπριακής για την περίοδο μεταξύ 07/01/2021 έως 18/03/2021 συμπεριλαμβανομένων με προσφορά έκπτωσης 15% στο ετήσιο ασφάλιστρο (η «Προσφορά») σύμφωνα με τους πιο κάτω Όρους και Προϋποθέσεις ( «οι Όροι»).

Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς

Στα πλαίσια της εκστρατείας προώθησης Συμβολαίου Οχημάτων Ιδιωτών ή Συμβολαίου Μηχανοκίνητου Οχήματος της Παγκυπριακής

Η Προσφορά ισχύει για τους πελάτες οι οποίοι θα ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελληνική Τράπεζα ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές) της Ελληνικής Τράπεζας και θα συνάψουν Συμβόλαιο Οχημάτων Ιδιωτών ή Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος με την Παγκυπριακή («το Συμβόλαιο») κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η οποία αρχίζει από τις 07/01/2021 και τερματίζεται στις 18/03/2021 συμπεριλαμβανομένων.

Η Προσφορά ισχύει για  νέα Συμβόλαια και με προϋπόθεση πληρωμής ασφαλίστρου με Εντολή Άμεσης Χρέωσης.

Η Παγκυπριακή προσφέρει 15% συνολική έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο, και κατανέμεται στο Συμβόλαιο ως εξής:  10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο συν 5% έκπτωση  στο καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο μετά την έκπτωση του 10% για την πληρωμή του ασφαλίστρου με Εντολή Άμεσης Χρέωσης.   

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πληρωμής ασφαλίστρου με δόσεις  από μία (1) μέχρι δώδεκα (12).

Σε περίπτωση που το Συμβόλαιο δεν παραμείνει σε ισχύ για  την ετήσια ασφαλιστική περίοδο η έκπτωση θα εφαρμοστεί αναλογικά στο ασφάλιστρο της περιόδου ισχύος του Συμβολαίου.

Η Προσφορά δεν ισχύει για το μόνιμο προσωπικό του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας.

Η παρούσα Προσφορά δεν μπορεί να συντρέχει και/ή να συνδυαστεί μαζί με άλλη Προσφορά στο Συμβόλαιο κατά την περίοδο που ισχύει η Προσφορά που διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την σύναψη του Συμβολαίου χωρίς την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας ως προνοείται στον όρο 1 μπορεί να το πράξει χωρίς όμως να επωφεληθεί της έκπτωσης στο ασφάλιστρο.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει την Προσφορά /ή να παρατείνει τη διάρκειά της Προσφοράς, ως επίσης και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας  σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Η συμπερίληψη στην Προσφορά σημαίνει ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις του Συμβολαίου.

Το Συμβόλαιο Οχημάτων Ιδιωτών και το Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος σχεδιάστηκαν και παρέχονται από την Παγκυπριακή  Ασφαλιστική ΛΤΔ, Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας με εγγεγραμμένο γραφείο στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή 66, 1095 Λευκωσία, Κύπρος και διανέμονται από το δίκτυο καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας και τα γραφεία της Παγκυπριακής.

Οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου είναι συνοπτικές και δεν αποτελούν ούτε αντικαθιστούν την προ συμβατική ενημέρωση του Συμβολαίου, η οποία βρίσκεται στη διάθεση σας στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας και στα γραφεία της Παγκυπριακής