Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης Υπηρεσιών Ελληνικής Τράπεζας

Παρακαλώ επιλέξτε ποιούς όρους θα θέλατε να δείτε:

Ιστοσελίδα
  • Ιστοσελίδα
  • Υπηρεσιών

Ο ιστότοπος αυτός ανήκει και τηρείται από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»), μέλος του Ομίλου Εταιρειών της Ελληνικής Τράπεζας («Όμιλος Ελληνικής Τράπεζας»). Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά. Με τη χρήση του ιστότοπου συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιρειών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας που παρουσιάζονται στον ιστότοπο διέπονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή απόκλισης μεταξύ του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου και των όρων και προϋποθέσεων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, θα υπερισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις καθώς και άλλη τεκμηρίωση που σας παρέχεται κατά τη διάρκεια και μετά της υποβολή αίτησης για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία.

Εξαίρεση/Περιορισμός Ευθύνης

Παρά το ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες, το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου ενδέχεται, οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, να μην ισχύει, να μην είναι ολοκληρωμένο ή δεόντως αναθεωρημένο ή/και να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τους επισκέπτες και δίνονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ευθύνη για οποιεσδήποτε αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι αποκλειστικά δική σας.

Οι εταιρείες του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας δεν θα φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη ούτε και θα αποζημιώσουν οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά ή/και απώλεια ή/και κόστος που υφίσταται το(α) εν λόγω πρόσωπο(α) ως αποτέλεσμα της χρήσης του περιεχομένου ή οποιασδήποτε απόφασης που λήφθηκε στη βάση πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, περιλαμβανομένων, άνευ περιορισμού, οικονομικής ζημιάς, απώλειας φήμης, ζημιών και εξόδων, είτε προβλέψιμων είτε συνακόλουθων είτε όχι.

Χρήση του Ιστότοπου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο δίνονται για προσωπική χρήση και αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα αντίκειτο στη νομοθεσία ή σε κανονισμούς ή θα απαιτούσε οποιαδήποτε εγγραφή σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, περιλαμβανομένων όλων των εικόνων, λογότυπων, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων δημιουργού, κτλ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εταιρειών του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός όπου ρητά προνοείται διαφορετικά. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή σε οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός στην περίπτωση ιδιωτικής χρήσης.

Αλλαγές στον Παρόντα Ιστότοπο

Η Ελληνική Τράπεζα ενδέχεται ανά πάσα στιγμή, χωρίς οποιαδήποτε σχετική προειδοποίηση, να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου, περιλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης.

Εκτελεστότητα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί / κηρυχθεί μη εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει την εφαρμογή ή/και εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων.

Διέπουσα Νομοθεσία

Η χρήση του ιστότοπου, περιλαμβανομένων των παρόντων Όρων Χρήσης, θα διέπεται από την κυπριακή νομοθεσία.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για την κυκλοφορία των αναθεωρημένων Βασικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας (οι "Βασικοί Όροι"). Θα τεθούν σε ισχύ δύο μήνες μετά τη διάθεση/ ανάρτησή τους και θα θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα μη αποδοχή τους πριν από την ημερομηνία ισχύος. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε τη Σύμβαση Υπηρεσιών Πληρωμών σας με την Τράπεζα αμέσως και εν πάση περιπτώσει πριν την ημερομηνία ισχύος των αναθεωρημένων Βασικών Όρων. Οι αναθεωρημένοι Βασικοί Όροι ισχύουν αμέσως για τους νέους πελάτες ενώ για τους υφιστάμενους πελάτες τίθενται σε ισχύ δύο μήνες μετά την κυκλοφορία τους.