Διαγωνισμός Google Pay

Διεκδικήστε προϊόντα Google!

Κατεβάστε το Google Wallet από 02/02/2023 μέχρι 15/02/2023 και προσθέστε τις κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας για να διεκδικήσετε προϊόντα Google:

  • 1 Google Pixel 7 Pro
  • 2 Google Nest Hub Gen 2
  • 2 Google Pixel Buds
  • 5 Google Nest Mini Speakers

    Ισχύουν Όροι & Προύποθέσεις

Πώς μπορείτε να προσθέσετε την κάρτα σας στο Google Wallet

Προσθέστε τώρα τη δική σας κάρτα Visa ή Mastercard της Ελληνικής Τράπεζας στο Google Pay ακολουθώντας τα βήματα εντός της εφαρμογής.

Εναλλακτικά, συνδεθείτε στην εφαρμογή Hellenic Bank Mobile Bank, μεταβείτε στην ενότητα καρτών και επιλέξτε το εικονίδιο «add to G Pay» (προσθήκη στο G Pay).

Πληροφορίες Διαγωνισμού Google Pay

Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό Hellenic Bank Google Pay  για δέκα (10) νικητές, οι οποίοι διεκδικούν:


ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  • 1 Google Pixel 7 Pro
  • 2 Google Nest Hub Gen 2
  • 2 Google Pixel Buds
  • 5 Google Nest Mini Speakers


Όροι και Προϋποθέσεις

Διαγωνισμός Hellenic Bank Google Pay 2023

Στο Διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι Κάτοχοι Καρτών της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα» / «Τράπεζα»), οι οποίοι θα κατεβάσουν (download) την εφαρμογή Google Wallet στο κινητό τους και θα προσθέσουν τις κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας στο ψηφιακό πορτοφόλι, ώστε να διεκπεραιώνουν συναλλαγές με το Google Pay, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ως ορίζεται στον όρο 2 πιο κάτω.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 02/02/2023 έως και 15/02/2023 συμπεριλαμβανομένων.

Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα (στο σύνολο τους ή μερικώς) ή με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν ή υπηρεσία της Ελληνικής Τράπεζας.

Θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση που θα περιλαμβάνει όλους τους συμμετέχοντες.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της περιόδου του Διαγωνισμού ως ορίζεται στην παράγραφο 2 πιο πάνω, από λειτουργούς της Τράπεζας στα γραφεία της Υπηρεσίας Καρτών & Επιβράβευσης, υπό την επίβλεψη λειτουργού της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από Λειτουργό του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της Ελληνικής Τράπεζας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το δώρο για το οποίο κληρώθηκαν, απαντώντας σωστά σε µία ερώτηση. Σε περίπτωση σωστής απάντησης, θα γίνει διευθέτηση για παράδοση του δώρου. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, ο τυχερός δεν θα δικαιούται το δώρο και το δώρο θα προσφέρεται στον επόμενο επιλαχόντα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Σε περίπτωση που κάποιος/α από τους/τις νικητές/τριες αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του/της ή αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο η οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για τρεις (3) συνεχόμενες φορές, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης είναι ανεπιτυχής, τότε η Ελληνική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει το δώρο στον/στην πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση.

Οι τυχεροί θα δικαιούνται το δώρο εφόσον δεν παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερημένες οφειλές προς την Ελληνική Τράπεζα κατά την ημερομηνία της κλήρωσης.

Η Ελληνική Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσει και/ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό και/ή να παρατείνει τη διάρκειά του (συμπεριλαμβανομένων της λήξης του Διαγωνισμού, τις ημερομηνίες συμμετοχής στο Διαγωνισμό και/ή τις ημερομηνίες της κλήρωσης) ή οποιανδήποτε άλλη πρόνοια των Όρων Συμμετοχής κατά την κρίση της. Τυχόν τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους εμπλεκόμενους και η Ελληνική Τράπεζα ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις. Σε περίπτωση τέτοιας ανάκλησης, ακύρωσης και/ή τροποποίησης, η Ελληνική Τράπεζα θα ενημερώσει το κοινό αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα  της https://www.hellenicbank.com

Κάθε νικητής/τρια με τη συμμετοχή του/της στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα σε όλα τα ανωτέρω και αποποιείται του δικαιώματος καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως από την Ελληνική Τράπεζα ή οποιασδήποτε απαίτησης εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε ελάττωμα των δώρων που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές. Η Ελληνική Τράπεζα και/ή οι υπάλληλοι και/ή αξιωματούχοι αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε/οποιανδήποτε νικητή/νικήτρια ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Ελληνική Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, των ΜΜΕ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου και/ή οποιωνδήποτε εμπλεκόμενων τρίτων μερών.

Διευκρινίζεται ότι το «Facebook» δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύι Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και σχετικού Κυπριακού νομοθετικού πλαισίου καθώς και σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Συμμετοχής.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλαχτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής.

Ισχύουν οι Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσιών της Ελληνικής Τράπεζας, οι ειδικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας Digital Banking της Ελληνικής Τράπεζας και Όροι Χρήσης Καρτών.