Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Mastercard

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Hellenic Bank Wallet ισχύουν από τις 27 Οκτωβρίου 2020. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Apple Pay ισχύουν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Ορισμοί 
Για τους σκοπούς των Όρων αυτών, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τις έννοιες που αναφέρονται πιο κάτω:
"Apple" σημαίνει APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL, an Irish unlimited corporation, having a principal place of business at Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.
"Apple Pay" σημαίνει την πλατφόρμα της Apple μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρίσετε τις Κάρτες σας και να χρησιμοποιήσετε το Πορτοφόλι της Apple.
"Face ID" σημαίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου στη Συσκευή Apple σας.
“Passcode" σημαίνει τον κωδικό ασφάλειας που αποτελείται από τέσσερα έως οκτώ ψηφία και τον οποίο έχετε επιλέξει ως κωδικό πρόσβασης στη Συσκευή Apple σας.
"Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει τη συναλλαγή μέσω Κάρτας που διευκολύνεται από τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω του κινητού σας και της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. 
"Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις" σημαίνει τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις που σας παρασχέθηκαν. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση: 
https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/everyday-banking/help-me-with/terms--conditions . 
"Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων" σημαίνει τη δήλωση που δίνει η Τράπεζα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία σας παρασχέθηκε και την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση:
https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/divider/privacy-notice ."Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα smartphones στα οποία έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία κοντινού πεδίου επικοινωνίας (near field communication - NFC) και μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρήσετε τις Κάρτες σας και να χρησιμοποιήσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
"Κάρτα" σε σχέση με χρήση Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, σημαίνει οποιαδήποτε είδη Καρτών MasterCard που εκδίδει η Τράπεζα. 
"Κάρτα" σε σχέση με χρήση Πορτοφολιού της Apple, σημαίνει οποιαδήποτε είδη Καρτών MasterCard που εκδίδει η Τράπεζα και είναι επιλέξιμα για εγγραφή στο Apple Pay.
"Όροι και Προϋποθέσεις Κάρτας" σημαίνει τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που σας παρασχέθηκαν. 
"Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
"Όροι του Apple Pay" σημαίνει κάθε συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Apple σε σχέση με το Apple Pay."Πορτοφόλι της Apple" σημαίνει το ψηφιακό πορτοφόλι που προσφέρεται από την Apple, και το οποίο σας επιτρέπει να καταχωρίσετε την/τις Κάρτα/ες σας με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιείτε Ανέπαφες Συναλλαγές και Συναλλαγές Εντός Εφαρμογών σε συμμετέχοντες Εμπόρους με την Συσκευή Apple σας. 
"Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο . Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  
"Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει ένα ψηφιακό πορτοφόλι που παρέχει η Τράπεζα στο οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των Καρτών και μέσω του οποίου μπορείτε να διεξάγετε συναλλαγές πληρωμών μέσω του κινητού σας με ασφαλή τρόπο.  
"Συναλλαγή Εντός Εφαρμογής" σημαίνει τη δυνατότητα μιας Συσκευής Apple να διευκολύνει την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.
"Συσκευή Apple" σημαίνει μια συσκευή που δημιουργήθηκε από την Apple και υποστηρίζει το Apple Pay.
"Συσκευή ανάγνωσης καρτών" σημαίνει μια συσκευή φυσικής αποδοχής καρτών που χρησιμοποιείται από έναν έμπορο για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω Κάρτας, όπως ένα Σημείο Πώλησης (τερματικό POS) που φέρει το σήμα «ανέπαφο» και φέρει ένα σχετικό λογότυπο «ανέπαφο» (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας). 
"Τράπεζα" σημαίνει την Ελληνική Τράπεζα Εταιρεία Λτδ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (Αρ. Εγγραφής HE 6771), με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Γωνία Λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία, Κύπρος. Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης τους διαδόχους, εκδοχείς και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους τους."Ψηφιακός Αριθμός Λογαριασμού" σημαίνει ένα μοναδικό αριθμό που δημιουργείται κατά τη διαδικασία εγγραφής που συνδέει την Κάρτα σας με τη Συσκευή Apple σας.

Γενικές Διατάξεις 
2.1. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας:
2.1.1. Η Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας σας παρέχεται από την Τράπεζα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας εφαρμόζονται στη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
2.1.2. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας κατά την εγγραφή μιας Κάρτας σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μαζί με (i) τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας, (ii) τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και (iii) τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων. 
2.2. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Apple:
2.2.1. Το Πορτοφόλι της Apple και το Apple Pay σας παρέχεται από την Apple. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple εφαρμόζονται μέσω του Apple Pay και του Πορτοφολιού της Apple. Με τη χρήση τους υπόκειστε στους Όρους του Apple Pay και σε οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες της Apple, ή σε συμφωνίες με άλλα τρίτα μέρη (όπως ο/οι πάροχος/οι κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου ή/και δικτύου σας και άλλοι έμποροι, ιστότοποι και υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένοι/ες στο Πορτοφόλι της Apple) όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό.
2.2.2. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τους Όρους του Apple Pay ή/και οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες συνάπτετε με την Apple ή με οποιαδήποτε τρίτα μέρη σε σχέση με το Apple Pay ή/και το Πορτοφόλι της Wallet, και η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη προς εσάς σε σχέση με την παροχή, λειτουργία και ασφάλεια του Apple Pay ή/και της εφαρμογής του Apple Pay.
2.2.3. Η Apple, το Apple Pay, το Face ID, το Touch ID και το iOS είναι σήματα κατατεθέντα και χρησιμοποιούνται με άδεια της Apple.
2.2.4. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple κατά την εγγραφή μιας Κάρτας σας στο Πορτοφόλι της Apple, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple μαζί με (i) τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας, (ii) τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και (iii) τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων.
2.3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple είναι Ειδικοί Όροι οι οποίοι συμπληρώνουν τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας και αποτελούν αναπόσπαστο τους μέρος. Από κοινού διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας και του Κατόχου της Κάρτας όσον αφορά την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή του Πορτοφολιού της Apple. Οι όροι και οι εκφράσεις που ορίζονται στους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας έχουν τις ίδιες έννοιες όταν χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple και των Όρων και Προϋποθέσεων Κάρτας, οι Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή οι Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple θα υπερισχύουν όσον αφορά τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή τη χρήση του Πορτοφολιού της Apple και/ή του Apple Pay.
2.4 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple και θα σας ειδοποιήσει σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας και/ή αποστέλλοντας σχετική γραπτή επιστολή / επικοινωνία και/ή μέσω Τραπεζικής αλληλογραφίας και/ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο κάθε φορά και η εν λόγω επικοινωνία από την Τράπεζα όσον αφορά την τροποποίηση των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple θα θεωρείται ότι αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας της σχετικής τροποποίησης προς εσάς. Θα θεωρείται ότι αποδεχτήκατε κάθε πρόταση της Τράπεζας για την τροποποίηση των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple εάν δεν γνωστοποιήσετε τη μη αποδοχή σας πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε άμεσα το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και/ή το Πορτοφόλι της Apple και, εν πάση περιπτώσει, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple, όπως προβλέπεται στον όρο 10.  

Άδεια- εάν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας:
3.1. Η Τράπεζα σας παραχωρεί μια αυστηρά προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια (η "Άδεια") για να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών ενημερώσεων στο κινητό σας, και να την χρησιμοποιήσετε, με τις ακόλουθες υποχρεώσεις και/ή περιορισμούς:
α)  Δεν μεταβιβάζονται οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή πνευματικά δικαιώματα προς εσάς. Η Άδεια σας παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας στη φορητή σας συσκευή και να την χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή όπως ορίζει διαφορετικά η Τράπεζα,
β)  Η Τράπεζα διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
γ)  Οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα και τα λογότυπα (ή σύμβολα τα οποία μπορούν να συγκριθούν με αυτά) της Τράπεζας που εμφανίζονται στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή μέσα σε αυτή αποτελούν ιδιοκτησία της Τράπεζας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία από αυτές τις εμπορικές επωνυμίες, σήματα ή λογότυπα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Τράπεζας,
δ) Δεν μπορείτε να αλλάξετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταφέρετε, να προβάλετε, να δημοσιεύσετε, να πουλήσετε ή να παραχωρήσετε άδεια χρήσης για την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό που σχετίζεται με την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας,
ε) Συνιστάται πάντα να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Ανάλογα με την ενημέρωση, δυνατόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέχρις ότου να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
στ)  Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας είναι ενημερωμένο.

Πώς μπορείτε να εγγραφείτε 
4.1. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας:
4.1.1. Για να χρησιμοποιήσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να καταχωρήσετε την Κάρτα/τις Κάρτες σας μέσω μιας διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, ζητώντας έναν Κωδικό Μίας Χρήσης που θα αποσταλεί μέσω μηνύματος SMS στον αριθμό του καταχωρημένου κινητού σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επαλήθευση, η εγγραφή και η ενεργοποίηση οποιασδήποτε Κάρτας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. Το κινητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Μπορείτε εναλλακτικά να ενεργοποιήσετε τις Κάρτες σας μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 (+357 22 500 500 από το εξωτερικό, χωρίς χρέωση).
4.1.2. Μετά από την εγγραφή σας στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και αφού επιλέξετε την ενεργοποίηση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας.
4.1.3. Σε περίπτωση που ο ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος (PIN, Μοτίβο, Κωδικός Πρόσβασης) του κινητού smartphone αφαιρεθεί, τότε όλες οι Κάρτες που βρίσκονται εντός του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα σβηστούν κατά την επόμενη πληρωμή. Η υφιστάμενη πληρωμή θα απορριφθεί αυτόματα.
4.1.4. Σε περίπτωση που ο χρήστης αφαιρέσει τα βιομετρικά δεδομένα / τα δεδομένα των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, όλες οι Κάρτες του που εγγράφηκαν στην Εφαρμογή Πορτοφολιού θα καταργηθούν. 
Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ξανά τις Κάρτες σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, όπως περιγράφεται στον όρο 4.1.1. πιο πάνω.
4.2. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Apple:
4.2.1. Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay, πρέπει να καταχωρίσετε την/τις Κάρτα/ες σας μέσω μιας διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας πελατών από την Apple και την Τράπεζα και:
α) να δημιουργήσετε ένα Ψηφιακό Αριθμό Λογαριασμού που θα συνδέει την Κάρτα σας με τη Συσκευή Apple σας, ανοίγοντας το Πορτοφόλι της Apple σύμφωνα με τις οδηγίες που φαίνονται στην οθόνη, και
β) να εισάγετε ένα κωδικό μιας χρήσης που θα αποσταλεί μέσω μηνύματος SMS στον αριθμό του καταχωρημένου κινητού σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επαλήθευση, η εγγραφή και η ενεργοποίηση οποιασδήποτε Κάρτας στο Πορτοφόλι της Apple. Η Συσκευή Apple σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο. Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο, μπορείτε εναλλακτικά να ενεργοποιήσετε τις Κάρτες σας μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 (+357 22 500 500 από το εξωτερικό, χωρίς χρέωση).
4.2.2. Σε περίπτωση που ο ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος  Passcode της Συσκευής Apple σας αφαιρεθεί, τότε όλες οι Κάρτες που βρίσκονται εντός του Πορτοφολιού της Apple θα σβηστούν. 
4.2.3. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Apple, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ξανά τις Κάρτες σας στο Πορτοφόλι της Apple, όπως περιγράφεται στον όρο 4.2.1. πιο πάνω
4.2.4. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι μόνο τα δικά σας βιομετρικά στοιχεία έχουν καταχωριστεί ως Touch ID και Face ID. Εάν τα βιομετρικά στοιχεία τρίτου προσώπου έχουν καταχωριστεί ως Touch ID και Face ID στη Συσκευή Apple σας, θα θεωρηθεί ότι έχετε συναινέσει στη χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay από αυτό το τρίτο μέρος και σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας και θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιηθεί μέσω του Apple Wallet από μη εξουσιοδοτημένα μέρη των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία αποθηκεύτηκαν στη Συσκευή Apple σας. 
4.2.5. Σε περίπτωση αλλαγής της Συσκευής Apple σας και για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay, πρέπει να απενεργοποιήσετε την/τις Κάρτα/Κάρτες σας από την υπάρχουσα Συσκευή Apple σας και να εγγραφείτε στο Apple Pay από τη νέα Συσκευή Apple σας.
4.2.6. Αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δεδομένων που δίνεται όταν εγγράφεστε για χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay όταν εξουσιοδοτείται μια συναλλαγή στο Apple Pay.
4.2.7. Με την εγγραφή σας στο Apple Pay, η Τράπεζα:
α) θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να επιτρέψει την χρήση της Κάρτας στο Apple Pay,
β) θα συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα για εσάς από την Apple προκειμένου να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας, να ελέγξει την επιλεξιμότητα σας για το Apple Pay και για την πρόληψη απάτης,
γ) θα κοινοποιεί στην Apple ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές Apple Pay σας προκειμένου η δεύτερη να βελτιώσει και να αναπτύξει την τεχνολογία της,
δ) θα σας κοινοποιεί τις πρόσφατες σας συναλλαγές στο Apple Pay όπως αυτές θα εμφανίζονται στη Συσκευή Apple σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση αυτών των συναλλαγών στο Apple Pay.

Χρήση της Κάρτα σας μέσω του Apple Pay
5.1. Κατά τη χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας. Χωρίς περιορισμό των πιο πάνω, κατά τη χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay οφείλετε:
α) να μην προβαίνετε σε  παράνομες ενέργειες,
β) να μην προβαίνετε σε χρήση της Κάρτας που έχει ως αποτέλεσμα τη βλάβη συστημάτων της Τράπεζας ή της Apple ή άλλους χρήστες του Apple Pay,
γ) να μην προβαίνετε σε ενέργειες αντίθετες με αυτές που σας έχουν κοινοποιηθεί ή παρασχεθεί από την Τράπεζα ή την Apple. 
5.2. Η Τράπεζα, τα δίκτυα πληρωμών ή οι Έμποροι μπορούν από καιρό σε καιρό να καθορίζουν όρια συναλλαγών κατά την κρίση τους. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε μια συναλλαγή που υπερβαίνει αυτά τα όρια όταν χρησιμοποιείτε την Κάρτα σας μέσω του Apple Pay.
5.3. Έχετε τη δυνατότητα μέσω του Πορτοφολίου της Apple να πραγματοποιείτε αγορές με την Κάρτα σας όπου γίνεται αποδεκτό το Apple Pay. Το Apple Pay ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για όλα τα ποσά αγοράς ή για όλους τους Εμπόρους στους οποίους γίνεται αποδεκτή η Κάρτα σας.
5.4. Η Τράπεζα δύναται να σας επιτρέψει να προσθέσετε την ίδια Κάρτα σε πολλές Συσκευές Apple.
5.5. Ο πάροχος της Συσκευής Apple σας μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή όρια στο Apple Pay ή να έχει ελάχιστες απαιτήσεις λογισμικού και εξοπλισμού.

Ασφάλεια
6.1.  Οφείλετε, ως εφαρμόζεται:
α) να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα της μεθόδου ταυτοποίησης του κινητού σας τηλεφώνου και/ή της Συσκευής Apple σας,
β) να διατηρήσετε εμπιστευτικές οποιεσδήποτε πληροφορίες εμφανίζονται ή αποθηκεύονται στη Συσκευή Apple σας σε σχέση με τη χρήση της/των Κάρτας/Καρτών σας μέσω του Apple Pay συμπεριλαμβανομένων του Passcode, του Touch ID και του Face ID,
γ) να μην χρησιμοποιείτε ξεπερασμένες εκδόσεις ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του iOS, 
δ) να διαγράφετε όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στο Πορτοφόλι της Apple όταν αλλάζετε Συσκευή Apple ή όταν παραχωρήσετε προσωρινά, όπως για παράδειγμα για σκοπούς επισκευής, τη Συσκευή Apple σας σε τρίτο πρόσωπο.
ε) να διαβάστε όλες τις ενημερωμένες πληροφορίες που σας γνωστοποιεί η Τράπεζα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις συστάσεις και τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα συμμορφώνεστε με αυτές με επιμελή τρόπο. Εάν είστε χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, οι εν λόγω οδηγίες και συστάσεις αφορούν την ενημέρωση των παραμέτρων που σχετίζονται με το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και την ασφάλεια των Ανέπαφων Συναλλαγών μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων, χωρία περιορισμό, των ενεργειών για την αυτόματη ανανέωση και ενημέρωση των απαραίτητων «κλειδιών» που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή κάθε Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της σύνδεσης της φορητής συσκευής στο διαδίκτυο.
στ) να βεβαιωθείτε ότι έχετε παρατηρήσει το ποσό της Συναλλαγής στο Τερματικό POS του εμπόρου. 
6.2. Αναγνωρίζετε ότι η κακή και/ή ελλιπής εφαρμογή και συμμόρφωση με τον όρο αυτό μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και στην πραγματοποίηση συναλλαγών από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.
6.3. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Τράπεζα μέσω του τηλεφωνικού Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών στον αριθμό 8000 9999 (+357 22 500 500 από το εξωτερικό, χωρίς χρέωση) στις εξής περιπτώσεις: 
α)  οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή του Πορτοφολιού της Apple,
β) οποιαδήποτε υποψία απάτης ή αποκάλυψης δεδομένων που σχετίζονται με το ίδιο το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
γ) οποιαδήποτε άλλη πραγματική ή δυνητική παραβίαση ασφαλείας που σχετίζεται με το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και/ή το Πορτοφόλι της Apple,
δ) η απώλεια ή η κλοπή του κινητού σας τηλεφώνου και/ή της Συσκευής Apple σας. 

Προσόντα που πρέπει να έχετε για εγγραφή στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και/ή στο Πορτοφόλι της Apple
7.1. Μπορείτε να καταχωρήσετε στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και/ή στο Πορτοφόλι της Apple τις Κάρτες σας, ως εφαρμόζονται, που έχουν εκδοθεί στο όνομα σας και δεν επιτρέπεται να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να καταχωρήσει την Κάρτα σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και/ή στο Πορτοφόλι της Apple που ανήκει σε αυτό το τρίτο πρόσωπο.
7.2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή καρτών πληρωμής ή άλλων μέσων πληρωμής πέραν των Καρτών στο δικό σας Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.
7.3. Η χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της εφαρμογής για κινητά για τη διεξαγωγή Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων.
7.4. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας σε Εμπόρους που κατέχουν μια Συσκευή ανάγνωσης καρτών με δυνατότητα ανέπαφης επικοινωνίας (NFC) μέσω της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
7.5. Το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας απαιτεί τη χρήση smartphones τύπου Android, στα οποία έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία NFC (Near Field Communication). 

Πραγματοποίηση Πληρωμών
8.1. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας:
8.1.1. Για την εκτέλεση της Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ξεκλειδώσετε το κινητό σας και να το τοποθετήσετε για λίγα δευτερόλεπτα σε κοντινή απόσταση από τον ειδικό αισθητήρα του Τερματικού POS του Εμπόρου που φέρει το σήμα "ανέπαφη".
8.1.2. Κάθε Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα ολοκληρώνεται μόλις γίνει σύνδεση του Τερματικού Σταθμού με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Τράπεζας, προκειμένου να ελεγχθεί η ψηφιοποιημένη κατάσταση της κάρτας (status of token) από την πλευρά της MasterCard και το διαθέσιμο υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας σε πραγματικό χρόνο και να εγκριθεί μια ισότιμη χρέωση μέσω της αντίστοιχης ένδειξης στη Συσκευή ανάγνωσης καρτών (αποδοχή/απόρριψη). Στη συνέχεια θα εκδοθεί και θα σας παραδοθεί η σχετική απόδειξη από το τερματικό POS για ποσό ίσο με το ποσό της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε. Όλες οι εγκριθείσες Ανέπαφες Συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα εμφανίζονται στις δραστηριότητες της Κάρτας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
8.1.3. Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή σε περίπτωση που προκύψει διαφορά σχετικά με μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες και/ή τις οδηγίες που καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Κάρτας. 
8.1.4. Εκτός από τα πιο πάνω, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε άλλες συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, όπως ανάληψη μετρητών από μια μηχανή ΑΤΜ ή από ένα υποκαταστήματα και/ή συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.
8.1.5. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας παρέχονται στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
8.2. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Apple:
8.2.1. Για την εκτέλεση της Ανέπαφης Συναλλαγής σε καταστήματα μέσω του Apple Pay, πρέπει να επαληθεύετε την πληρωμή στη Συσκευή Apple σας χρησιμοποιώντας το Touch ID, το Face ID ή το Passcode. Όταν η αυθεντικότητα της πληρωμής πιστοποιείται, η Συσκευή Apple σας δίνει τον Ψηφιακό Αριθμό Λογαριασμού στο τερματικό σημείου πώλησης (POS) του καταστήματος. Στη συνέχεια, τα στοιχεία πληρωμής σας επαληθεύονται μέσω ελέγχου του Ψηφιακού Αριθμού Λογαριασμού ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτός είναι μοναδικός και συνδεδεμένος με τη Συσκευή Apple σας. Η πληρωμή μπορεί στη συνέχεια να γίνει από τον τραπεζικό σας λογαριασμό.
8.2.2. Όταν χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε εφαρμογές, το Apple Pay λαμβάνει τον Ψηφιακό Αριθμό Λογαριασμού και το κρυπτογραφεί ξανά με ένα συγκεκριμένο κλειδί για προγραμματιστές, προτού οι πληροφορίες συναλλαγής αποσταλούν στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Μέσω του κλειδιού αυτού διασφαλίζεται ότι μόνο η εφαρμογή από την οποία αγοράζετε μπορεί να έχει πρόσβαση στα κρυπτογραφημένα στοιχεία πληρωμής σας. Όταν τα στοιχεία σας επαληθευτούν, τότε μπορεί να γίνει πληρωμή από τον τραπεζικό λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με την Κάρτα σας.

Χρεώσεις 
9.1. Η Τράπεζα δεν επιβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις για την παροχή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας οποτεδήποτε μελλοντικά μέσω της παροχής ειδοποίησης όσον αφορά τη χρέωση σύμφωνα με τον όρο 2.4. Κάθε πρόταση της Τράπεζας για χρέωση για την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα θεωρείται αποδεκτή από εσάς εάν δεν γνωστοποιήσετε τη μη αποδοχή σας πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε αμέσως το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και εν πάση περιπτώσει πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης, όπως προβλέπεται στον όρο 10.
9.2. Η Τράπεζα δεν επιβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις για την εγγραφή της Κάρτας στο Πορτοφόλι της Apple ή τη χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay ή του Πορτοφολιού της Apple. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για τα πιο πάνω οποτεδήποτε μελλοντικά μέσω της παροχής ειδοποίησης όσον αφορά τη χρέωση σύμφωνα με τον όρο 2.4. Κάθε πρόταση της Τράπεζας για χρέωση θα θεωρείται αποδεκτή από εσάς εάν δεν γνωστοποιήσετε τη μη αποδοχή σας πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε αμέσως τη χρήση Κάρτας σας από το Πορτοφόλι της Apple μέσω του Apple Pay και εν πάση περιπτώσει πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης, όπως προβλέπεται στον όρο 10.
9.3. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα ή χρεώσεις που μπορεί να επιβληθούν από παρόχους κινητής τηλεφωνίας σας, διαδικτύου ή του δικτύου σας για τη χρήση δεδομένων στη Συσκευή Apple σας ή για τυχόν άλλους φόρους και έξοδα που δεν χρεώνονται από την Τράπεζα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
10.1. Σας έχει παρασχεθεί η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
10.2. Όπου εφαρμόζεται, παρακαλούμε ανατρέξτε επίσης στο Privacy policy της Apple, το Apple Pay & Privacy, και την επισκόπηση ασφάλειας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Apple Pay που εξηγούν πώς η Apple και τα μέλη του ομίλου της επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτή την επεξεργασία.
 10.3. Ενημερώνεστε ότι ο αριθμός της Κάρτας σας, η ημερομηνία λήξης της Κάρτας σας και το CVV2 θα διαβιβαστούν στην JCC Payment Systems Ltd, στην Gemalto (μια Εταιρεία της Thales) και στην MasterCard για να ολοκληρώσετε την εγγραφή της Κάρτας σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.
10.4. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το Apple Pay για να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με Κάρτα εντός ενός μηνός από τη εγγραφή της Κάρτας σας στο Apple Wallet, η Τράπεζα θα σας αποστείλει ειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει σχετικά. Αυτή η υπενθύμιση εκτελείται βάσει του έννομου συμφέροντος της Apple να αναπτύξει περαιτέρω τη χρήση των υπηρεσιών της.

Τερματισμός και Αναστολή
11.1. Μπορείτε να τερματίσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας οποιαδήποτε στιγμή, αφαιρώντας τις καταχωρημένες Κάρτες από το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας ή διαγράφοντας την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή όλων των Καρτών θα ακυρωθεί αυτόματα.
11.2. Μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση της/των Κάρτας/ών σας μέσω του Apple Pay ανά πάσα στιγμή, αφαιρώντας τις καταχωρημένες Κάρτες σας από το Πορτοφόλι της Apple. Για την αφαίρεση Κάρτας, επιλέγετε τη σχετική Κάρτα στο Πορτοφόλι της Apple και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο εικονίδιο ‘…’ στην επάνω δεξιά γωνία για να δείτε τα στοιχεία της Κάρτας. Στη συνέχεια, μεταβαίνετε στο τέλος της σελίδας για να βρείτε την επιλογή "Remove this Card". Αυτό θα αφαιρέσει αμέσως την Κάρτα από το Apple Wallet. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να τερματίσετε τη χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 800 00 800 (+357 22 128000 αν καλείτε από εξωτερικό). Στις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τυχόν εκκρεμείς συναλλαγές στην/στις Κάρτα/Κάρτες σας.
11.3. Η Τράπεζα μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τις ψηφιοποιημένες κάρτες ("tokens") του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, όταν δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους: 
α)  έχετε διαγράψει όλες τις Κάρτες σας από το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
β)  για λόγους ασφαλείας, αν υπάρχει υποψία ότι πραγματοποιήσατε δόλιες συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή ότι χρησιμοποιήσετε παράνομα το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
γ)  λόγω υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
δ)  λόγω εύλογου αιτήματος του εκδότη της Κάρτας, ή
ε)  όταν παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
11.4. Η Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει ή να τερματίσει την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, παρέχοντας σας προηγούμενη γραπτή προειδοποίηση 2 μηνών, όπως προβλέπεται στον όρο 2.4 πιο πάνω. 
11.5. Η Τράπεζα μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τις καταχωρημένες Kάρτες στο Πορτοφόλι της Apple οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, όταν δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους: 
α) για λόγους ασφαλείας, αν υπάρχει υποψία ότι πραγματοποιήσατε δόλιες συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Apple ή του Apple Pay και/ή ότι χρησιμοποιήσετε παράνομα το Πορτοφόλι της Apple,
β) λόγω υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
γ) λόγω εύλογου αιτήματος του εκδότη της Κάρτας ή/και της Apple, ή
δ) όταν παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple.

Ευθύνη
12.1. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας:
12.1.1. Φέρετε οι ίδιοι ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο κινητό σας και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη ή τη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή στην βαριά αμέλεια της Τράπεζας.
12.1.2. Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα ή ζημιές που προκαλούνται από μη φυσιολογικά και/ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός του ελέγχου της Τράπεζας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνουν π.χ. αδυναμία μιας μηχανής να λειτουργήσει ή βιομηχανικές διαφορές ή ως αποτέλεσμα της χρήσης λογισμικού του κινητού σας που δεν έχει εγκριθεί επίσημα από τον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος του κινητού σας.
12.1.3. Η Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή εξασφάλιση οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή. Στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις ή ελαττώματα που επηρεάζουν την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή ένα συνδεδεμένο αξεσουάρ, εκτός εάν η ζημία αυτή προκλήθηκε από σκόπιμη απροσεξία, δόλια ψευδή δήλωση, υπαιτιότητα ή βαριά αμέλεια από την Τράπεζα.
12.1.4. Με την επιφύλαξη του όρου 12.1.3, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, η Τράπεζα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες και/ή δαπάνες και/ή ζημιές που δυνατόν να προκύψουν στο σύστημα του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, στο υλισμικό ή στο λογισμικό σας ή λόγω απώλειας δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
12.1.5. Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας θα είναι πάντοτε διαθέσιμο, θα παρέχεται πάντοτε χωρίς διακοπή και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η πρόσβαση στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχο της Τράπεζας. 
12.1.6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12.1.3, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αναστολή, διακοπή, τερματισμό, αλλαγή ή τροποποίηση της χρήσης ή της πρόσβασης σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.
12.1.7. Με την επιφύλαξη του όρου 12.1.3 αλλά άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία και/ή απώλεια.
12.1.8. Θα επιβαρυνθείτε με όλα τα τέλη, χρεώσεις ή έξοδα που ενδέχεται να επιβληθούν από παρόχους κινητής τηλεφωνίας και/ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την εγκατάσταση και/ή για τη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. 
12.2. Αν είστε χρήστης του Πορτοφολιού της Apple:
12.2.1. Φέρετε οι ίδιοι ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού Apple, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των όρων 7.1., ή για οποιαδήποτε ζημιά στη Συσκευή Apple σας και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη ή τη χρήση του Apple Pay η οποία δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή στην βαριά αμέλεια της Τράπεζας.
12.2.2. Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα ή ζημιές που προκαλούνται από μη φυσιολογικά και/ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός του ελέγχου της Τράπεζας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνουν π.χ. αδυναμία μιας μηχανής να λειτουργήσει ή βιομηχανικές διαφορές ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της Συσκευής Apple σας που δεν έχει εγκριθεί επίσημα από τον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος της Συσκευής Apple σας.
12.2.3. Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα ή ζημιές που προκαλούνται λόγω άρνησης οποιουδήποτε Εμπόρου να δεχτεί το Apple Pay.
12.2.4. Η Τράπεζα δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επιτρέψετε σε άλλο τρίτο μέρος να αποκτήσει πρόσβαση στη Συσκευή Apple σας ή/και να καταχωρίσει τα βιομετρικά του στοιχεία ως Touch ID ή Face ID στη Συσκευή Apple σας.
12.2.5. Το Apple Pay παρέχεται από την Apple χωρίς καμία εγγύηση ή εξασφάλιση οποιασδήποτε φύσης, από την Τράπεζα, σε σχέση με τη λειτουργικότητα του και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτό και βασίζεται σε άλλα τρίτα μέρη, όπως τον/τους πάροχο/παρόχους κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου ή/και δικτύου σας για να λειτουργήσει . Στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις ή ελαττώματα που επηρεάζουν το Apple Pay ή τη Συσκευή Apple σας ή τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή την ασφάλεια των συναλλαγών σας. 
12.2.6. Με την επιφύλαξη του όρου 12.2.5, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, η Τράπεζα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες και/ή δαπάνες και/ή ζημιές που δυνατόν να προκύψουν στο σύστημα του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, στο υλισμικό ή στο λογισμικό σας ή λόγω απώλειας δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση του Πορτοφολιού της Apple.
12.2.7. Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι το Apple Pay ή η χρήση της Κάρτας σας μέσω του Apple Pay ή το Πορτοφόλι της Apple θα είναι πάντοτε διαθέσιμο, θα παρέχεται πάντοτε χωρίς διακοπή και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης του Apple Pay ή του Πορτοφολιού της Apple ή  της ασύρματης υπηρεσίας σας, των τηλεπικοινωνίων, των καθυστερήσεων δικτυών, των διακοπών συστημάτων ή της διακοπής της ασύρματης σύνδεσης. Η πρόσβαση στο Apple Pay ή το Πορτοφόλι της Apple μπορεί να ανασταλούν προσωρινά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχο της Τράπεζας. 
12.2.8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12.2.5, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αναστολή, διακοπή, τερματισμό, αλλαγή ή τροποποίηση της χρήσης ή της πρόσβασης σας στο Πορτοφόλι της Apple.
12.2.9. Με την επιφύλαξη του όρου 12.2.5 αλλά άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία και/ή απώλεια.
12.2.10. Θα επιβαρυνθείτε με όλα τα τέλη, χρεώσεις ή έξοδα που ενδέχεται να επιβληθούν από παρόχους κινητής τηλεφωνίας και/ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη χρήση του Apple Pay.

Παραίτηση
13.1. Η παράλειψη της Τράπεζας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη ρήτρα αυτή. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από την Τράπεζα.

Διαχωρισμός
14.1. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως πως μη επιδεκτική εφαρμογής, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ οποιασδήποτε άλλης ρήτρας αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις ρήτρες αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple είναι άκυρες ή καθίστανται άκυρες λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών.

Κυπριακό Δίκαιο
15.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή οι Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
15.2. Οποιεσδήποτε διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Apple που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της εσωτερικής διαδικασίας χειρισμού παραπόνων που αναφέρεται στους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις, θα διευθετηθούν από το αρμόδιο δικαστήριο της Κύπρου.