Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Visa

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Hellenic Bank Wallet ισχύουν από τις 3 Οκτωβρίου 2019.

Ορισμοί 
Για τους σκοπούς των Όρων αυτών, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν τις έννοιες που αναφέρονται πιο κάτω: 
"Τράπεζα" σημαίνει την Ελληνική Τράπεζα Εταιρεία Λτδ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη (Αρ. Εγγραφής HE 6771), με εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση Γωνία Λεωφόρων Λεμεσού και Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Κ. 24747, 1394 Λευκωσία, Κύπρος. Ο ορισμός περιλαμβάνει επίσης τους διαδόχους, εκδοχείς και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους τους. 
"Βασικοί Όροι και Προϋποθέσεις" σημαίνει τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις που σας παρασχέθηκαν. Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση: 
https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/everyday-banking/help-me-with/terms--conditions. 
"Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει ένα ψηφιακό πορτοφόλι που παρέχει η Τράπεζα στο οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία των Καρτών και μέσω του οποίου μπορείτε να διεξάγετε συναλλαγές πληρωμών μέσω του κινητού σας με ασφαλή τρόπο.  
"Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα smartphones στα οποία έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία κοντινού πεδίου επικοινωνίας (near field communication - NFC) και μέσω της οποίας μπορείτε να καταχωρήσετε τις Κάρτες σας και να χρησιμοποιήσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
"Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει τη συναλλαγή μέσω Κάρτας που διευκολύνεται από τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω του κινητού σας και της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.  
"Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας" σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους θα χρησιμοποιηθεί το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
"Κάρτα" σημαίνει οποιαδήποτε είδη Καρτών VISA που εκδίδει η Τράπεζα, εξαιρουμένων των καρτών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ Debit army, Credit Army, Credit Student, YOLO και WEB. 
"Όροι και Προϋποθέσεις Κάρτας" σημαίνει τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις που σας παρασχέθηκαν. 
"Συσκευή ανάγνωσης καρτών" σημαίνει μια συσκευή φυσικής αποδοχής καρτών που χρησιμοποιείται από έναν έμπορο για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω Κάρτας, όπως ένα Σημείο Πώλησης (τερματικό POS) που φέρει το σήμα «ανέπαφο» και φέρει ένα σχετικό λογότυπο «ανέπαφο» (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας). 
"Έμπορος" σημαίνει το πρόσωπο που συμφωνεί να αποδεχθεί μια Κάρτα ως πληρωμή για αγαθά ή υπηρεσίες.
"Προσωπικά Δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο . Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσδιορίζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  
"Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων" σημαίνει τη δήλωση που δίνει η Τράπεζα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η οποία σας παρασχέθηκε και την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στη διεύθυνση:
https://www.hellenicbank.com/portalserver/hb-en-portal/en/personal-banking/divider/privacy-notice.

Γενικές Διατάξεις
2.1. Η Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας σας παρέχεται από την Τράπεζα. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας εφαρμόζονται στη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
2.2. Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας κατά την εγγραφή μιας Κάρτας σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μαζί με (i) τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας, (ii) τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και (iii) τη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων. 
2.3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας είναι Ειδικοί Όροι οι οποίοι συμπληρώνουν τους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας και αποτελούν αναπόσπαστο τους μέρος. Από κοινού διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας και του Κατόχου της Κάρτας όσον αφορά την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Οι όροι και οι εκφράσεις που ορίζονται στους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις και στους Όρους και Προϋποθέσεις Κάρτας έχουν τις ίδιες έννοιες όταν χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και των Όρων και Προϋποθέσεων Κάρτας, οι Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα υπερισχύουν όσον αφορά τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
2.4 Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και θα σας ειδοποιήσει σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας και/ή αποστέλλοντας σχετική γραπτή επιστολή / επικοινωνία και/ή μέσω Τραπεζικής αλληλογραφίας και/ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η Τράπεζα κρίνει κατάλληλο κάθε φορά και η εν λόγω επικοινωνία από την Τράπεζα όσον αφορά την τροποποίηση των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα θεωρείται ότι αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας της σχετικής τροποποίησης προς εσάς. Θα θεωρείται ότι αποδεχτήκατε κάθε πρόταση της Τράπεζας για την τροποποίηση των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας εάν δεν γνωστοποιήσετε τη μη αποδοχή σας πριν την προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε άμεσα το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και, εν πάση περιπτώσει, πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιημένων Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, όπως προβλέπεται στον όρο 10.  

Άδεια
3.1. Η Τράπεζα σας παραχωρεί μια αυστηρά προσωπική, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια (η "Άδεια") για να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών ενημερώσεων στο κινητό σας, και να την χρησιμοποιήσετε, με τις ακόλουθες υποχρεώσεις και/ή περιορισμούς:
α)     Δεν μεταβιβάζονται οποιαδήποτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή πνευματικά δικαιώματα προς εσάς. Η Άδεια σας παρέχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκαταστήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας στη φορητή σας συσκευή και να την χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή όπως ορίζει διαφορετικά η Τράπεζα,
β)     Η Τράπεζα διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
γ)     Οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα και τα λογότυπα (ή σύμβολα τα οποία μπορούν να συγκριθούν με αυτά) της Τράπεζας που εμφανίζονται στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή μέσα σε αυτή αποτελούν ιδιοκτησία της Τράπεζας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καμία από αυτές τις εμπορικές επωνυμίες, σήματα ή λογότυπα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Τράπεζας,
 δ)    Δεν μπορείτε να αλλάξετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταφέρετε, να προβάλετε, να δημοσιεύσετε, να πουλήσετε ή να παραχωρήσετε άδεια χρήσης για την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό που σχετίζεται με την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας,
ε)     Συνιστάται πάντα να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Ανάλογα με την ενημέρωση, δυνατόν να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέχρις ότου να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση.
στ)     Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα του κινητού σας είναι ενημερωμένο.

Πώς μπορείτε να εγγραφείτε 
4.1. Για να χρησιμοποιήσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να καταχωρήσετε την Κάρτα/τις Κάρτες σας μέσω μιας διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη, ζητώντας έναν Κωδικό Μίας Χρήσης που θα αποσταλεί μέσω μηνύματος SMS στον αριθμό του καταχωρημένου κινητού σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επαλήθευση, η εγγραφή και η ενεργοποίηση οποιασδήποτε Κάρτας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. Το κινητό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο. Μπορείτε εναλλακτικά να ενεργοποιήσετε τις Κάρτες σας μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών στο τηλέφωνο 8000 9999 (+357 22 500 500 από το εξωτερικό, χωρίς χρέωση).
4.2. Μετά από την εγγραφή σας στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και αφού επιλέξετε την ενεργοποίηση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη του κινητού σας.
4.3. Σε περίπτωση που ο ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος (PIN, Μοτίβο, Κωδικός Πρόσβασης) του κινητού smartphone αφαιρεθεί, τότε όλες οι Κάρτες που βρίσκονται εντός του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα σβηστούν κατά την επόμενη πληρωμή. Η υφιστάμενη πληρωμή θα απορριφθεί αυτόματα.
4.4. Σε περίπτωση που ο χρήστης αφαιρέσει τα βιομετρικά δεδομένα / τα δεδομένα των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, όλες οι Κάρτες του που εγγράφηκαν στην Εφαρμογή Πορτοφολιού θα καταργηθούν. 
Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε εκ νέου μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε ξανά τις Κάρτες σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας, όπως περιγράφεται στον όρο 4.1. πιο πάνω.

Ασφάλεια
5.1.  Οφείλετε:
α)     να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για να προστατεύσετε την εμπιστευτικότητα της μεθόδου ταυτοποίησης του κινητού σας τηλεφώνου,
β)     να λάβετε όλα τα μέτρα ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει ταυτοποιηθεί μόνο από εσάς.
γ)     να διαβάστε όλες τις ενημερωμένες πληροφορίες που σας γνωστοποιεί η Τράπεζα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα είστε διαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις συστάσεις και τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και θα συμμορφώνεστε με αυτές με επιμελή τρόπο. Οι εν λόγω οδηγίες και συστάσεις αφορούν την ενημέρωση των παραμέτρων που σχετίζονται με το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και την ασφάλεια των Ανέπαφων Συναλλαγών μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων, χωρία περιορισμό, των ενεργειών για την αυτόματη ανανέωση και ενημέρωση των απαραίτητων «κλειδιών» που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή κάθε Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της σύνδεσης της φορητής συσκευής στο διαδίκτυο.
δ)    να βεβαιωθείτε ότι έχετε παρατηρήσει το ποσό της Συναλλαγής στο Τερματικό POS του εμπόρου. 
5.2. Αναγνωρίζετε ότι η κακή και/ή ελλιπής εφαρμογή και συμμόρφωση με τον όρο αυτό μπορεί να οδηγήσει στην παραβίαση των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και στην πραγματοποίηση συναλλαγών από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.
5.3. Πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την Τράπεζα μέσω του τηλεφωνικού Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών στον αριθμό 8000 9999 (+357 22 500 500 από το εξωτερικό, χωρίς χρέωση) στις εξής περιπτώσεις: 
α)     οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας,
β)     οποιαδήποτε υποψία απάτης ή αποκάλυψης δεδομένων που σχετίζονται με το ίδιο το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
γ)     οποιαδήποτε άλλη πραγματική ή δυνητική παραβίαση ασφαλείας που σχετίζεται με το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
δ)     η απώλεια ή η κλοπή του κινητού σας τηλεφώνου. 

Προσόντα που πρέπει να έχετε για εγγραφή στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας
6.1. Μπορείτε να καταχωρήσετε στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας τις Κάρτες σας που έχουν εκδοθεί στο όνομα σας και δεν επιτρέπεται να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να καταχωρήσει την Κάρτα σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας που ανήκει σε αυτό το τρίτο πρόσωπο.
6.2. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή καρτών πληρωμής ή άλλων μέσων πληρωμής πέραν των Καρτών στο δικό σας Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.
6.3. Η χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της εφαρμογής για κινητά για τη διεξαγωγή Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων.
6.4. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας σε Εμπόρους που κατέχουν μια Συσκευή ανάγνωσης καρτών με δυνατότητα ανέπαφης επικοινωνίας (NFC) μέσω της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
Η πραγματοποίηση μιας Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας στους Εμπόρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταμοιβής καρτών Points4U, θα ανταμείψει πόντους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
6.5. Το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας απαιτεί τη χρήση smartphones τύπου Android, στα οποία έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία NFC (Near Field Communication). 

Πραγματοποίηση Πληρωμών
7.1. Για την εκτέλεση της Ανέπαφης Συναλλαγής μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ξεκλειδώσετε το κινητό σας και να το τοποθετήσετε για λίγα δευτερόλεπτα σε κοντινή απόσταση από τον ειδικό αισθητήρα του Τερματικού POS του Εμπόρου που φέρει το σήμα "ανέπαφη".
7.2. Κάθε Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα ολοκληρώνεται μόλις γίνει σύνδεση του Τερματικού Σταθμού με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Τράπεζας, προκειμένου να ελεγχθεί η ψηφιοποιημένη κατάσταση της κάρτας (status of token) από την πλευρά της VISA και το διαθέσιμο υπόλοιπο του Λογαριασμού Κάρτας σε πραγματικό χρόνο και να εγκριθεί μια ισότιμη χρέωση μέσω της αντίστοιχης ένδειξης στη Συσκευή ανάγνωσης καρτών (αποδοχή/απόρριψη). Στη συνέχεια θα εκδοθεί και θα σας παραδοθεί η σχετική απόδειξη από το τερματικό POS για ποσό ίσο με το ποσό της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε. Όλες οι εγκριθείσες Ανέπαφες Συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα εμφανίζονται στις δραστηριότητες της Κάρτας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας. 
7.3. Σε περίπτωση που ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ή σε περίπτωση που προκύψει διαφορά σχετικά με μια Ανέπαφη Συναλλαγή μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, πρέπει να ακολουθήσετε τους κανόνες και/ή τις οδηγίες που καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις της Κάρτας. 
7.4. Εκτός από τα πιο πάνω, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε άλλες συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, όπως ανάληψη μετρητών από μια μηχανή ΑΤΜ ή από ένα υποκαταστήματα και/ή συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.
7.5. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία και χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας παρέχονται στην Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.

Χρεώσεις 
8.1. Η Τράπεζα δεν επιβάλλει οποιεσδήποτε χρεώσεις για την παροχή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει για την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας οποτεδήποτε μελλοντικά μέσω της παροχής ειδοποίησης όσον αφορά τη χρέωση σύμφωνα με τον όρο 2.4. Κάθε πρόταση της Τράπεζας για χρέωση για την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα θεωρείται αποδεκτή από εσάς εάν δεν γνωστοποιήσετε τη μη αποδοχή σας πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής, δικαιούστε να τερματίσετε αμέσως το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας και εν πάση περιπτώσει πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της χρέωσης, όπως προβλέπεται στον όρο 10.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
9.1. Σας έχει παρασχεθεί η Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
9.2. Ενημερώνεστε ότι ο αριθμός της Κάρτας σας, η ημερομηνία λήξης της Κάρτας σας και το CVV2 θα διαβιβαστούν στην JCC Payment Systems Ltd, στην Gemalto (μια Εταιρεία της Thales) και στην VISA για να ολοκληρώσετε την εγγραφή της Κάρτας σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.

Τερματισμός και Αναστολή
10.1. Μπορείτε να τερματίσετε το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας οποιαδήποτε στιγμή, αφαιρώντας τις καταχωρημένες Κάρτες από το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας ή διαγράφοντας την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή όλων των Καρτών θα ακυρωθεί αυτόματα.
10.2. Η Τράπεζα μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τις ψηφιοποιημένες κάρτες ("tokens") του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, όταν δικαιολογείται από τους ακόλουθους λόγους: 
α)     έχετε διαγράψει όλες τις Κάρτες σας από το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
β)     για λόγους ασφαλείας, αν υπάρχει υποψία ότι πραγματοποιήσατε δόλιες συναλλαγές μέσω του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή ότι χρησιμοποιήσετε παράνομα το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας,
γ)     λόγω υποψίας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
δ)     λόγω εύλογου αιτήματος του εκδότη της Κάρτας, ή
ε)     όταν παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.

10.3. Η Τράπεζα μπορεί ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διακόψει ή να τερματίσει την παροχή της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και/ή του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, παρέχοντας σας προηγούμενη γραπτή προειδοποίηση 2 μηνών, όπως προβλέπεται στον όρο 2.4 πιο πάνω. 

Ευθύνη
11.1. Φέρετε οι ίδιοι ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στο κινητό σας και τα συνδεδεμένα εξαρτήματα ή για τυχόν απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη λήψη ή τη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή στην βαριά αμέλεια της Τράπεζας.
11.2. Η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή έξοδα ή ζημιές που προκαλούνται από μη φυσιολογικά και/ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός του ελέγχου της Τράπεζας, τα οποία δυνατόν να περιλαμβάνουν π.χ. αδυναμία μιας μηχανής να λειτουργήσει ή βιομηχανικές διαφορές ή ως αποτέλεσμα της χρήσης λογισμικού του κινητού σας που δεν έχει εγκριθεί επίσημα από τον κατασκευαστή του λειτουργικού συστήματος του κινητού σας.
11.3. Η Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή εξασφάλιση οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή. Στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ελλείψεις ή ελαττώματα που επηρεάζουν την Εφαρμογή Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή ένα συνδεδεμένο αξεσουάρ, εκτός εάν η ζημία αυτή προκλήθηκε από σκόπιμη απροσεξία, δόλια ψευδή δήλωση, υπαιτιότητα ή βαριά αμέλεια από την Τράπεζα.
11.4. Με την επιφύλαξη του όρου 11.3, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, η Τράπεζα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες και/ή δαπάνες και/ή ζημιές που δυνατόν να προκύψουν στο σύστημα του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, στο υλισμικό ή στο λογισμικό σας ή λόγω απώλειας δεδομένων που προκύπτει από τη χρήση του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας.
11.5. Η Τράπεζα δεν εγγυάται ότι το Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας θα είναι πάντοτε διαθέσιμο, θα παρέχεται πάντοτε χωρίς διακοπή και σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η πρόσβαση στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχο της Τράπεζας. 
11.6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11.3, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αναστολή, διακοπή, τερματισμό, αλλαγή ή τροποποίηση της χρήσης ή της πρόσβασης σας στο Πορτοφόλι της Ελληνικής Τράπεζας.
11.7. Με την επιφύλαξη του όρου 11.3 αλλά άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων περιορισμών ευθύνης που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία και/ή απώλεια.
11.8. Θα επιβαρυνθείτε με όλα τα τέλη, χρεώσεις ή έξοδα που ενδέχεται να επιβληθούν από παρόχους κινητής τηλεφωνίας και/ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την εγκατάσταση και/ή για τη χρήση της Εφαρμογής Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. 

Παραίτηση
12.1. Η παράλειψη της Τράπεζας να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας δεν θα αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα ή τη ρήτρα αυτή. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από την Τράπεζα.

Διαχωρισμός
13.1. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας κηρυχθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως πως μη επιδεκτική εφαρμογής, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ οποιασδήποτε άλλης ρήτρας αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις ρήτρες αυτών των Όρων Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας είναι άκυρες ή καθίστανται άκυρες λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών.

Κυπριακό Δίκαιο
14.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.
14.2. Οποιεσδήποτε διαφωνίες που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους Χρήσης του Πορτοφολιού της Ελληνικής Τράπεζας που δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της εσωτερικής διαδικασίας χειρισμού παραπόνων που αναφέρεται στους Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις, θα διευθετηθούν από το αρμόδιο δικαστήριο της Κύπρου.