Οικονομική Έρευνα

Αναφορές για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία.

Οικονομικοί δείκτες

Οι τελευταίοι οικονομικοί δείκτες και προβλέψεις για την Κύπρο παρουσιάζονται στην παρακάτω έκθεση. Η έκθεση επικαιροποιείται κάθε τρίμηνο με βάση τα στοιχεία και τις προβλέψεις της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλών άλλων.

info_en_3500001.jpg
InternationalEconomicIndFix.jpg

Οικονομική Επισκόπηση 2017

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές της Κύπρου είναι θετικές και συνοδεύονται από σημαντική αύξηση του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, από την έντονη αύξηση της απασχόλησης και την περαιτέρω βελτίωση των βασικών εγχώριων δεικτών.